Mangel på tid mest utfordrende på jobben

Publisert: 5. november 2015 kl 09.37
Oppdatert: 5. november 2015 kl 10.47

Stress er igjen et økende problem på norske arbeidsplasser. En undersøkelse viste i forrige uke at ingen i Europa opplever mer stress på arbeidsplassen enn folk i Norden. Stamina Group, et Skandinavisk helse- og livsstilskonsern, har i en ny rapport gått litt mer i dybden for å se på hva norske arbeidstakere opplever utfordrende i egen jobbhverdag. 

2500 arbeidstakere i 50 prosent stilling eller mer har svart på spørsmål knyttet til livsstil, helse og hvordan de opplever egen jobbhverdag. Undersøkelsen er oppsummert i Norsk jobbhelserapport.

Ikke overraskende er det problemstillinger knyttet til et arbeidsliv i endring som fremheves som utfordrende. Tidspress og ressursknapphet topper listen, mens utydelige roller og krav til effektivitet også tynger betydelig på norske arbeidsplasser.

Faktorer norske arbeidstakere opplever utfordrende i hverdagen (2500 svar)

·      Tidspress 47 prosent

·      Ressursknapphet 41 prosent

·      Utydelige roller 29 prosent

·      Stort krav til effektivitet 28 prosent

·      For få utfordringer/rutinearbeid 19 prosent

·      Konflikter i arbeidsmiljøet 17 prosent

·      Lite inkluderende arbeidsmiljø 10 prosent

–Tidspress og ressursknapphet blir en utfordring og et problem når det varer over tid og folk opplever at de mister kontrollen. En helsefremmende arbeidskultur handler ikke om å fjerne krav og forventninger, men om å gjøre arbeidshverdagen mer forutsigbar og å gjøre arbeidstaker mer robust overfor perioder med press, sier direktør for folkehelse Terje Halvorsen i Stamina Group.

74 prosent oppgir at de er tilgjengelig for arbeidsgiver utover normal arbeidstid.

–Det er ikke nytt at arbeid og fritid flyter sammen, men nå må vi begynne å forholde oss til dette og se på helse, livsstils- og arbeidslivsutfordringer under ett. Det handler om hele mennesket og ikke om arbeidstakeren eller privatpersonen, mener Halvorsen. 

Saken fortsetter under annonsen

Opplevelse av kontroll og ansvar for egen arbeidshverdag

Norsk arbeidsliv er kjent for å være demokratisk. Resultatene i Norsk jobbhelserapport tyder på at det stemmer. Et stort flertall opplever at de kan styre eller påvirke egen arbeidshverdag. 25 prosent av de spurte mener de i svært stor grad har mulighet til dette, mens 33 prosent i stor grad opplever frihet.  Andelen som opplever svært stor eller stor grad av mulighet for påvirkning er høyest blant dem med husstandsinntekt over 1 million. (henholdsvis 31 og 34 prosent). Tilsvarende andeler i husstander med inntekt under 600.000 er 22 og 32 prosent.

–Norsk arbeidskultur legger gjerne til rette for påvirkning og medbestemmelse. Det er et gode, men kan også resultere i utydelige roller og opplevelse av uklar ansvarsfordeling.  Vi er derfor ikke overrasket over at nær 3 av ti arbeidstakere anser det problematisk, sier Halvorsen.

Nordmenn flest opplever et ansvar for å adressere belastende forhold på jobben. 48 prosent mener de selv bør ta opp forholdet med involverte parter eller ansvarlige, mens 27 prosent mener dette er en oppgave for leder med personalansvar. 10 prosent adresserer imidlertid at verneombud eller tillitsvalgt bør være den som tar opp belastende forhold på arbeidsplassen.

–Det er viktig at det finnes ventiler når forholdene blir kompliserte på en arbeidsplass, men det er like viktig at organisasjonen har verktøy som gjør ledere og medarbeidere i stand til å jobbe systematisk for å korrigere uheldige forhold, sier Halvorsen.  

Høy grad av åpenhet om negative forhold

Norske arbeidsplasser er preget av åpenhet, også når det gjelder negative forhold knyttet til arbeidsplassen. 72 prosent av de spurte i Norsk jobbhelserapport, er i stor grad eller delvis enige i påstanden « Mitt arbeidsmiljø er oftest preget av åpenhet om negative forhold på arbeid».  28 prosent mener imidlertid at arbeidsplassen i liten eller svært liten grad er preget av åpenhet.

Saken fortsetter under annonsen

–Åpenhet er et gode og er et viktig utgangspunkt for en sunn arbeidskultur. Men igjen må åpenhet være kombinert med systemer som fanger opp negative forhold systematisk og som muligheter for å måle endring over tid, avslutter Halvorsen. 

Verktøy for en sunn arbeidskultur

Forventningsavklaringer

Ved fordeling av nye oppgaver, kan en kort forventningsavklaring mellom leder og ansatt være alt som skal til.

Prioriteringer

En av lederens viktigste oppgaver er å prioritere. En leder bør aldri delegere bort prioriteringsansvaret.

Eksempelets makt

En leder er en rollemodell for sine ansatte. Lederens verdier og opptreden

gjenspeiles og vil reflekteres i organisasjonen. Lederens atferd kan være både et ekstra stresselement og en kilde til god organisering, tydeliggjøring og engasjement.

Restitusjon

Lederen må skape rom for nødvendige avbrekk fra arbeidsoppgavene. Mange blir ekstra motiverte og leverer bedre under et visst tidspress, men den ansattes helse og kvaliteten på arbeidet kan påvirkes negativt over tid. Alle har behov for noe tid til restitusjon etter stressende perioder.

Pauser

Korte pauser i løpet av arbeidsdagen gir både mindre stress, bedre effektivitet og høyere kvalitet. En pause behøver ikke være en kopp kaffe. Det kan like gjerne være et glass vann – eller enda bedre: fysisk aktivitet.

Tilbakemeldinger

Ansatte opplever tydelige tilbakemeldinger fra lederen som en viktig kilde til motivasjon. Dessverre er det ofte et stort gap mellom hvor mye en leder tror han eller hun gir av tilbakemeldinger og det de ansatte opplever å få. En leder bør derfor utfordre seg selv til å gi flere og tydeligere tilbakemeldinger.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no