Fall i oljeprisen og dårligere tider har gitt lederne i Rogaland nye utfordringer, men lederne i fylket har et godt utgangspunkt for å drive endringsledelse. Det mener Bjørnson Organisasjonspsykologene etter å ha sett nærmere på funnene i undersøkelsen Rogalederen. 

Foto

Marit Hommedal, NTB Scanpix

Slik er rogalederen som sjef

Publisert: 17. august 2015 kl 09.44
Oppdatert: 17. august 2015 kl 10.06

Det er på disse tre områdene ledere i Rogaland oppnår høyest score, viser en undersøkelse «Bjørnson Organisasjonspsykologene» har gjort blant 1339 ledere og medarbeidere i Rogaland. Dårligst score får lederne i på områdene konflikthåndtering, tilbakemeldinger og informasjon.

Medarbeiderne i undersøkelsen rapporterer om høy grad av tilhørighet i virksomheten de er ansatt i, og høy tillit til egen leder.

Inngir mindre tillit enn før?

Organisasjonen HR Norge fant i sin Global Employee and Leadership Index tidligere i år at arbeidsgleden hadde falt i oljesektoren og at tilliten til lederne i bransjen var relativt lav.

– Hva finner dere i deres undersøkelse? Har tyngre tider i oljesektoren påvirket måten ledelse utøves på/måten medarbeiderne vurderer sine ledere på i denne bransjen?

– Våre data ble samlet inn før de første store nedbemanningene ble gjennomført, så det vil være naturlig å tenke at scoren på tillit til ledelsen og samstemthet med ledelsens strategiske valg og retning vil være en del lavere i mange bedrifter i dag. Det er nok noe av det HR Norge Employee Index har fanget opp, sier Steven Fleck, seniorkonsulent i Bjørnson Organisasjonspsykologene, i en e-post til Dagens Perspektiv.         

– Samtidig har utgangspunktet før nedgangsperioden vært en relativt sterk tillit til ledelsen, så det er mulig tilliten i dag hadde vært enda lavere hvis utgangspunktet ikke hadde vært såpass høyt.

Saken fortsetter under annonsen

Lederadferd påvirker medarbeiderreaksjoner

I undersøkelsen finner Bjørnson Organisasjonspsykologene det de omtaler som en veldig sterk sammenheng mellom lederadferd og medarbeideres reaksjoner; som tilhørighet, tillit, og samstemthet med retningen ledelsen velger å styre organisasjonen i.

Ledere som blir opplevd som flinkere til å lede, har medarbeidere som har sterkere tilhørighet, større tillit til ledelsen og er mer enige i retningen ledelsen har valgt. Sammenlignet med den fjerdedelen av ledere som får den laveste vurderingen på sine lederferdigheter, så har fjerdedelen med de høyeste ledervurderingene medarbeidere som opplever 32% høyere tilhørighet, 38% høyere samstemthet, og hele 49% høyere tillit til ledelsen.

– Disse resultatene viser at god ledelse kan ha en betydelig effekt i forhold til å forankre medarbeiderne til organisasjonen og målene man ønsker å oppnå, sier Fleck.

Tydelige kjønnsforskjeller

Kvinner får høyere vurderinger av sine lederferdigheter enn menn. Konsulentene finner dette mønsteret for alle lederferdighetene, men det er spesielt tydelig for ferdighetskategoriene målstyring, planlegging, konflikthåndtering, tilbakemelding, og informasjon.

– Det er slående å se praksisen i næringslivet i forhold til det vi ser i denne undersøkelsen – kvinner er underrepresentert i lederstillinger, men det er tydelig at i Rogaland er det et stort potensiale for å styrke andelen kvinnelige ledere, sier Steven Fleck, som var overrasket over å se såpass tydelige kjønnsforskjeller i datamaterialet.

Saken fortsetter under annonsen

Bransjeforskjeller

Medarbeidere i bransjene olje og gass samt bygg og anlegg gir lederne sine lavere vurderinger enn det ledere i andre bransjer oppnår. Dette er et mønster som har gått igjen i tidligere Rogaleder-undersøkelser. Steven Fleck forklarer det slik: «Disse to bransjene har vært gjennom en lang periode med vekst og gode rammebetingelser. Det er nærliggende å tro at man kan bli litt unnfallende som leder i gode tider, og legge mindre vekt på å tydeliggjøre krav og forventninger og fokusere mer på å opprettholde gode relasjoner med medarbeidere. I gode tider går ting litt av seg selv, og en hypotese er at gode tider kan skape dårlige ledere – det tror vi kan være litt av forklaringen her.»

Fleck tror imidlertid at de Rogaland står overfor endringer på dette området:

– Rogaland får nå et korrektiv i form av lavere oljepris og mer krevende rammebetingelser. Vi er sikre på at dette vil medføre at balansen mellom leders rolle som kravstiller og støttespiller kommer enda høyere på agendaen i tiden som kommer. Det kommer til å bli interessant å se hvor virksomhetene nå setter inn sparekniven – i hvor stor grad perspektivet er på her og nå, eller om noen aktører velger å også tenke strategisk. Å bygge god ledelse som konkurransefortrinn er kontinuerlig og langsiktig prosjekt.

– Godt utgangspunkt

Steven Flecks oppsummering av undersøkelsen er at Rogaland har et godt utgangspunkt for å drive endringsledelse, gitt at medarbeidere rapporterer høy tillit til ledelsen, høy grad av tilhørighet til sin arbeidsplass, og stor grad av samstemthet med hvordan virksomheten ledes.

– Dette gir ledere i Rogaland et godt spillerom til å ta endringsgrepene som er nødvendige i tiden fremover.

Saken fortsetter under annonsen

 

 

Om undersøkelsen:

Ledelsesundersøkelsen Rogaleder ble gjennomført i 2014 av Bjørnson Organisasjonspsykologene i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen og BI –Stavanger. 46 virksomheter av ulik størrelse i Rogaland, og totalt 1339 ansatte deltok i undersøkelsen i perioden juni til desember 2014. 

63 prosent av deltagerne i undersøkelsen var menn. 37 prosent var kvinner. Av disse hadde 30% selv lederansvar. Av lederne som ble evaluert, var ca. 70 prosent menn og 30 prosent kvinner. Bransjene som var sterkest representert var Bygg & Anlegg, IT, Olje & Gass og Oppvekst (barnehager).