Norge skal i fellesskap med EU redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. De siste tallene fra SSB er illevarslende. For å nå disse målene må hele næringslivet inkluderes i miljø- og klimapolitikken, skriver Ivar Horneland Kristensen.

AP Photo/J. David Ake

Sirkulær-strategi i sirkel

Publisert: 31. juli 2019 kl 09.08
Oppdatert: 31. juli 2019 kl 09.10

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke

SYNSPUNKT: Regjeringen vil at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi, heter det i Granavolden-plattformen. At Norge skal bli et foregangsland stod det også i Jeløy-plattformen. Men hva skjer?

Mens våre naboland drar fra, teller den norske regjeringen på knappene. I Finland forstår de behovet for å fjerne siloene mellom departementene, og har gitt statsministerens kontor en lederrolle i å koordinere innsatsen mellom ulike departementer. De har skjønt at sirkulær økonomi er god næringspolitikk.

I Sverige er sirkulær økonomi-delegasjonen plassert under Næringsdepartementet, og i Danmark har arbeidsgruppen koblet inn industrien og næringslivet for å få verdifulle innspill til arbeidet med sirkulær økonomi.

Hva skjer mens vi venter?

Norge skal i fellesskap med EU redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent innen 2030. De siste tallene fra SSB er illevarslende. For å nå disse målene må hele næringslivet inkluderes i miljø- og klimapolitikken.

Handels- og tjenestenæringen er helt avhengig av råvarer, innsatsfaktorer og importerte varer. Økt risiko for brudd i verdikjeder, tilgang og kvalitet på råvarer gjør at handelen i langt større grad enn i dag vil måtte forholde seg til ressursmangel og klimaendringer.

Hver dag regjeringen venter mister vi verdifull tid, som kunne vært brukt på å forandre tilbud og tjenester i virksomhetene som gir arbeidsplasser over hele landet.

Løsningen ligger foran oss

Sirkulære forretningsmodeller legger opp til effektiv ressursbruk, minimalt med avfall og tilgang til varer og tjenester på nye måter. Eksempler på det er leie og leasing. En annen viktig innsatsfaktor er å produsere varer av resirkulerte materialer, som blir i kretsløpet og dermed maksimerer ressurseffektivteten.

Det er et stort potensial for arbeidsplasser og verdiskaping i en sirkulær økonomi. Bare 9 prosent av avfallet i verden i dag blir resirkulert, ifølge The Circularity Gap report 2018. En rapport fra Material Economics og det finske Innovasjonsfondet Sitra viser at 56 prosent av utslipp fra materialer kan kuttes ved omstilling til en sirkulær økonomi. Potensialet er enormt.

Hver dag regjeringen venter mister vi verdifull tid, som kunne vært brukt på å forandre tilbud og tjenester i virksomhetene som gir arbeidsplasser over hele landet

Utfordringen i dag er at vi ikke har lover og insentiver som i tilstrekkelig grad legger opp til en grønn omstilling. For virksomhetene må det være lønnsomt å benytte resirkulerte materialer og fasilitere ikke-lovpålagte retur- og panteordninger. Det bør innføres skattefradrag for bedrifters investeringer i en miljø- og bærekraftsomstilling, og det må finnes støtteordninger for opplæring og grønn kompetanseheving, som bygger på den norske arbeidslivsmodellen. Forskning og virkemiddelapparat må i større grad rettes mot å få med flere næringsaktører i miljø- og bærekraftsarbeidet.

Pådrivere og nølere

Saken fortsetter under annonsen

Virke skal være en pådriver overfor våre medlemmer, som hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Vi oppfordrer medlemmene til å ta større ansvar for miljøet og et bærekraftig forbruk. Vi skal formidle kunnskap og være en sparringspartner for våre medlemsbedrifter i å håndtere strengere lovgivning, krav fra kunder og til leverandører.

Hver dag regjeringen venter mister vi verdifull tid, som kunne vært brukt på å forandre tilbud og tjenester i virksomhetene som gir arbeidsplasser over hele landet

Vi tror at flere virksomheter vil fokusere på konkurransefortrinnet i å ha sirkulære verdikjeder, men i dag koster det mer enn mange kan tåle. Det må etableres insentiver for å få til den sirkulære omstillingen av samfunnet. Derfor jobber vi for at insentivene skal være gode og effektive for virksomheten, slik at vi får til en omstilling.

Mange av våre medlemsvirksomheter gjør mye riktig for å tilpasse seg til en sirkulær økonomi hver eneste dag, som Jernia, IKEA, Polarn O. Pyret, Tooler og Bergans. Andre strever med å finne riktig inngang på arbeidet, og identifisere løsninger som monner.

Ekspertutvalg i Norge

Det er mangel på kunnskap og kompetanse knyttet til sirkulær økonomi. Derfor gikk Virke og LO ut sammen for å kreve at regjeringen setter ned et ekspertutvalg som får fortgang på den varslede nasjonale strategien for sirkulær økonomi.

Hensikten med et ekspertutvalg er å lete etter muligheter fra alle innfallsvinkler, og bør således være sammensatt av representanter fra partene i arbeidslivet og myndighetene. Gjenvinning har mye fokus i Norge, men det er bare én del av en velfungerende sirkulær modell. I en økonomi der service og tjenester er viktig og blir enda viktigere, er det avgjørende.

Saken fortsetter under annonsen

Hva er det som går og går, men aldri kommer til døra, heter det i en gåte. Svaret er ikke klokka, men regjeringens strategi for sirkulær økonomi. Men det trenger ikke være sånn. Bruk partene i arbeidslivet, ta grep og involver alle departementer. Det som bør gå og gå er koordineringen og ressursutvekslingen mellom departementene, for å sikre en offensiv satsing på å omstille Norge til en sirkulær økonomi i tråd med regjeringsplattformen.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no