Flere hender i arbeid: ASVL mener det må på plass 2.000 nye jobber i løpet av stortingsperioden.

Foto

Joakim S. Enger

Fullt trykk på Varig tilrettelagt arbeid

av: Redaksjonen
Publisert: 19. juni 2018 kl 09.48
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

2 av 3 personer med utviklingshemning har verken jobb eller dagsenterplass å gå til, og køen for å få en tilrettelagt arbeidsplass er lang.

Regjeringen har lagt opp til rundt 300 nye plasser i 2018, og ytterligere 100 i revidert budsjett.

I Østfold alene er det kommet til rundt 50 nye plasser i løpet av året. Tiltaksarrangøren Innovi roser NAV lokalt og på fylkesnivå for godt samarbeid. Alle parter har samme mål: Å gjøre arbeid mulig for flere.

– Dette innebærer at mange som ikke før har hatt et tilbud, får en jobb, sier en fornøyd fagleder Ådne Hansen i Innovi.

Raskt på banen

Og tildelingen av plasser har gått raskt.

– Ettersom pengene er bevilget for 2018, og vi ikke kan gå inn i 2019 med plasser vi ikke vet om det er dekning for, har det vært viktig for oss å starte opp tidlig, sier Merete Granly Svensson, avdelingsleder i Tiltaksavdelingen NAV Østfold.

Det er tydelige føringer for hvem som skal få jobb, og NAV har god oversikt over hvem som trenger et tilbud rundt om i fylket.

– Den sentrale føringen er at plassene skal prioriteres personer med uføretrygd under 40 år, og fylket har en overrepresentasjon i denne gruppen, forteller Svensson.

Innad i fylket er også andelen personer i målgruppen styrende, men enkelte andre faktorer har fått spille inn.

– Vi har kunnet tildele raskere i kommuner som tidlig har avklart om kommunal medfinansiering vil komme på plass, sier Svensson.

Innovi, som er eid av Marker, Trøgstad og Eidsberg, er blant bedriftene som raskt har kunnet få et tilbud på plass nå når NAV har banket på døren med nye tiltaksdeltakere.

– Vi har god oversikt over mulige deltakere, ettersom vi har en ordning som heter Aktiv på venteliste. Det innebærer at personer som venter på å få tilrettelagt jobb, arbeider i bedriften på like vilkår som de som er ansatt i Varig tilrettelagt arbeid. Aktiv på venteliste-plassene er ikke finansiert, og forutsetningen for ordningen er selvfølgelig at tilbudet til de personene som har plasser med finansiering, ikke blir forringet, forklarer Hansen.

Utvikler tilbudet

Innovi har nå 38 tiltaksplasser i Varig tilrettelagt arbeid, mot 27 for bare noen få måneder siden.

– Nye arbeidsplasser gir utvikling for oss. Det betyr at vi kan tilby flere og mer varierte oppgaver til tiltaksansatte, og vi styrker bemanningen blant arbeidslederne for å holde tritt med utviklingen.

Mange tiltaksarrangører i Østfold har også tilbud til lærekandidater, noe som innebærer at elever med særlige lærevansker kan få prøvd seg i en reell arbeidssituasjon. Det gjelder også Innovi.

Lærekandidatordningen står i en særstilling i Østfold, i den forstand at politikerne har gått inn for en løsning der ordningen er tilstrekkelig finansiert, og som tilgodeser de elevene som har størst lærevansker.

Ordningen er under evaluering av Utdanningsdirektoratet. Men slik situasjonen er nå, har ordningen for Østfolds del bidratt til at personer som kan ha behov for en tilrettelagt jobb, er godt kartlagt allerede mens de går på videregående skole.