ANNONSØRINNHOLD: Klimagassutslipp: Slik skal bygg- og anleggsbransjen bli utslippsfri

av: Ramirent
Publisert: 18. oktober 2022 kl 20.00
Oppdatert: 14. april 2023 kl 13.33

­Klimagassutslipp er utslipp av klimagasser i luften som som påvirker atmosfærens evne til å holde på varme og klodens klima, fastslår Store Norske Leksikon.

Menneskeskapte utslipp som har hatt betydning for klimaet startet med den industrielle revolusjonen, og har akselerert sterkt fra midten av 1900-tallet. Bruk av fossile brensler har skapt det samfunnet vi har i dag, men også klimautfordringene vi står overfor.

Ifølge Miljødirektoratet slippes det årlig ut rundt 340 000 tonn CO2 fra norske byggeplasser, tilsvarende 400 000 bensin- eller dieselbiler i løpet av et år. Men i tallene ligger kun direkte utslipp fra anleggsmaskiner, samt byggvarme på byggeplassen. Transport av materialer, mennesker til og fra, og utslipp fra materialutvinningen er ikke en del av anslaget.

Byggdrift gir ikke like store utslipp av klimagasser som tidligere. Det er forbudt å fyre med olje, og berg-og fjernvarme er blitt mer vanlig. Byggeprosessen er derfor neste skanse som må endres i en utslippsfri retning.

Statistisk Sentralbyrå sine tall for petroleumssalg viser at det i 2019 ble solgt 129 millioner liter anleggsdiesel til bygge- og anleggsvirksomhet. Ifølge SSB sto bygge- og anleggsvirksomhet for direkte utslipp på om lag 2 millioner tonn CO2 i Norge i 2019. Dette inkluderer også vedlikehold, rehabilitering og avhending av bygg og infrastruktur. 

For at vi skal komme nærmere et nullutslippssamfunn, som er et begrep som snakkes om både i og utenfor myndighetenes korridorer, må utslippene under bygging reduseres betraktelig.

Fornybar energi i byggeprosessen og bedre avfallshåndtering

Det ene som må skje er at fossile brensler på byggeplasser erstattes av fornybare alternativer, og energieffektiviteten i disse økes. Utslippsfrie anleggsmaskiner og varmeløsninger er allerede tilgjengelige for Ramirents kunder, og etterspørselen øker.

– Etterspørselen og villigheten til å ta elektriske anleggsmaskiner i bruk har gått kraftig opp, forteller Per-Arne Eliassen, Fleet and Sourcing Manager i Ramirent.

Han ser en pågående revolusjon i hvordan kunder av Ramirent er på vei over til å bruke elektriske og mer miljøvennlige maskiner på byggeplassen. Det er godt nytt, men arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra byggeplasser er tredelt, forteller Fredrik Bengtsen, Markedsrådgiver i Enova

– Det ene handler om at bygg- og anleggsplassene må bli utslippsfrie. Anleggsmaskiner og andre maskiner som bruker fossile brensel, må gå over til å bli utslippsfrie, og gå på strøm eller batteri. Dieselaggregatene må skiftes ut med strømaggregat og på sikt gå over til hydrogen, sier han.

Den andre delen av det handler om materialbruk, mer indirekte enn det som slippes ut av maskinene. 

– Utslippene som skjer under produksjon er svært høye i dag. Betong, glass, stål, alt det vi bruker til å bygge, må ha et lavere klimaavtrykk i produksjonen.

Til slutt handler det om avfallet fra byggeplassene.

– Avfall generelt er ikke et klimagassproblem, sier Bengtsen, – men avfall er også ressurser som kan brukes mer effektivt. Langt mer av det som rives eller blir til overs etter bygging, kan gjenbrukes og bli andre produkter. Dette vil også redusere utslippene.

Det grønne skiftet i Norge

Ifølge FNs bærekraftsmål må infrastruktur og næringsliv innen 2030 omstille seg til å bli mer bærekraftig, med mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

Det grønne skiftet i Norge har kommet relativt langt mot andre land, men vi har også teknologien og ressursene for å komme dit.

Ifølge SNL har klimapolitikken som formål å redusere utslippene av klimagasser i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, og å tilpasse det norske samfunnet til klimaendringene. For å nå målet om reduserte utslipp brukes en rekke ulike virkemidler, som avgifter, kvotehandel, støtteordninger, teknologistandarder og andre former for regulering.

Det kan fås støtte til mange ulike byggeprosjekter, for eksempel gjennom Enova. Det er ingen som vil klare omstillingen alene, og de utlyser pilotprosjekter som reduserer utslippene fra norske bygg- og anleggsplasser. Nøkkelen til suksess er samarbeid mellom blant annet entreprenører, leverandører og energibransjen, og klimakrav i offentlige anskaffelser.

– Vi støtter blant annet prosjekter hvor det kjøpes inn elektriske anleggsmaskiner. Men mange som bruker disse synes det er vanskelig å lade dem. De har ikke kompetanse på lading, så vi støtter også prosjekter og teknologi som skal gjøre lading enklere på byggeplassene, sier Bengtsen.

Elektriske gravemaskiner, elektriske hjullastere og elektriske lifter

Som Fleet and Sourcing Manager har Per-Arne Eliassen full oversikt over hvordan maskinene i bransjen har gått fra å være drevet av fossile brensler, til at det nå finnes et stort utvalg av utslippsfrie maskiner i alle størrelser.