Foto

Øivind Fjeldstad

Nav-ansatte

Vet for lite om arbeidsmarkedet

Publisert: 9. august 2018 kl 09.00
Oppdatert: 20. april 2022 kl 14.38

Visste du at det hvert år er over 7 millioner besøk på norske Nav-kontor og at en tredjedel av statsbudsjettet går til Nav?

– Samfunnet forventer at de ansatte ved Nav gjør jobben sin. Nav har som mål å få flere i arbeid og færre på stønad, forteller Talieh Sadeghi.

Hun er stipendiat ved Senter for profesjonsstudier, og har sammen professor Silje Bringsrud Fekjær blant annet forsket på hvor godt rustet de ansatte i Nav er til å få folk ut i arbeid.

For å få folk i jobb trenger man to typer kompetanse: brukerkompetanse og markedskompetanse.

Hva bør Nav-ansatte kunne?

Sadeghi forteller at det de siste årene har vært økt fokus på om Nav faktisk klarer å aktivere sine brukere, og om Nav lykkes med å få flere i arbeid.

– Men hva bør de ansatte i Nav kunne for å få folk i jobb?

Saken fortsetter under annonsen

– For å få folk i jobb trenger man to typer kompetanse: brukerkompetanse og markedskompetanse, sier Sadeghi.

Brukerkompetanse handler om hvordan de Nav-ansatte møter brukerne. Det innebærer det relasjonelle arbeidet med brukerne, å kommunisere, håndtere konfliktfylte situasjoner og kjenne brukeren.

– Klarer de Nav-ansatte for eksempel å se enkeltindividet, og skreddersy et opplegg som passer den enkelte bruker? Det er en del av brukerkompetansen, sier Silje Bringsrud Fekjær.

Markedskompetanse handler om kjennskap til arbeidsmarkedet. Om å vite hvordan arbeidsgiver tenker, og hvor det er behov for arbeidskraft.

For å få folk i arbeid kreves altså det som på fagspråket kalles arbeidsinkluderingskompetanse blant ansatte i Nav, det innebærer å ha kjennskap til både arbeidsmarkedet og å forstå den enkelte bruker.

Ulik utdanningsbakgrunn

De ansatte i Nav har ulik utdanningsbakgrunn. Rundt tretti prosent er utdannet innen sosialt arbeid, dette er det største yrkesgruppen i Nav. Det omfatter først og fremst sosionomer, men også barnevernspedagoger, velferdsvitere og vernepleiere.

Saken fortsetter under annonsen

– Det er antatt at de med sosialfaglig bakgrunn har den mest relevante utdanningen for å jobbe i Nav, sier Fekjær.

– Men vi vet lite om hva slags kompetanse sosialarbeiderne og andre ansatte har med seg inn i etaten, forteller Talieh Sadeghi.

Derfor ønsket Talieh og Fekjær å undersøke om det var forskjeller mellom sosialarbeiderne og ansatte med annen utdanningsbakgrunn når det gjelder inkluderingskompetanse?

Har mindre tiltro til egen kompetanse

Forskerne ba de ansatte i Nav vurdere egen kompetanse. De fant ikke forskjeller mellom sosialarbeiderne og de andre ansatte når det gjaldt brukerkompetanse.

– Men de Nav-ansatte uten sosialfaglig bakgrunn rapporterte at de har bedre markedskompetanse enn sosialarbeiderne.

– Forskjellene er små, understreker Sadeghi.

Saken fortsetter under annonsen

Siden sosialarbeiderne er den største yrkesgruppen antas de altså å ha den mest relevante bakgrunnen. De resterende sytti prosentene har gjerne en utdanning innen samfunnsfag, humaniora, helsefag, juss og annen mindre relevant bakgrunn.

– Har de egentlig mer kjennskap til arbeidsmarkedet?

– Ja, egentlig er dette litt overraskende, sier Sadeghi.

Flere mulige forklaringer

Hva skyldes disse forskjellene? Det kan være flere forklaringer på hvorfor sosialarbeiderne skårer seg selv lavere på markedskompetanse.

– Vi har prøvd å diskutere disse funnene i artikkelen, de som ikke har sosialt arbeid i sin utdannelse møter kanskje mer nøytralt opp i Nav og har derfor mer fokus på arbeidsmarkedet, sier Sadeghi.

Forskerne forteller at andre studier viser at majoriteten av ansatte i Nav støtter opp om arbeidslinja, men oppslutningen er noe lavere blant ansatte med sosialarbeiderutdanning.

Saken fortsetter under annonsen

– De med sosialfaglig bakgrunn vil i mindre grad enn sine kolleger omfavne arbeidslinja og etterstreber dermed i mindre grad å tilegne seg markedskompetanse, sier Sadeghi.

Høyere krav til kompetanse?

Fekjær forteller at en annen forklaring kan være at ansatte i Nav med sosialfaglig bakgrunn kan ha høyere standarder.

– Det er fullt mulig å tenke seg at sosialarbeiderne i utgangspunktet har høyere krav til kompetanse både med tanke på bruker- og markedskompetanse, fordi de i større grad er inne i faget.

– Når det kommer til brukerkompetanse blir imidlertid de høyere kravene utjevnet av at de også opplever å ha reelt høyere brukerkompetanse, fordi de er utdannet i det, sier Fekjær.

Det er fullt mulig å tenke seg at sosialarbeiderne i utgangspunktet har høyere krav til kompetanse.

Færre sosialarbeidere i Nav

Saken fortsetter under annonsen

– Sosialt arbeid som profesjon kan risikere å miste sin posisjon i arbeidsmarkedet, understreker Sadeghi.

Det kan se ut som vi allerede begynner å se tendenser til det forteller de to forskerne.

–Tall fra SSB kan tyde på at andelen sosialarbeidere i Nav er i ferd med å minke, sier Sadeghi.

Nav har endret profil fra sosialtjenestens tid. Det er i dag mer fokus på arbeidsliv, på å få flere i arbeid, og færre på stønad.

– Den minkende andel sosialarbeidere i Nav kan være relatert til våre funn, forteller Sadeghi.

– Det kan virke som sosialarbeidernes kompetanse ikke er like etterspurt i Nav.

– I og med at Nav er en viktig arbeidsplass for sosialarbeidere, må man vurdere om dette svekker deres muligheter på arbeidsmarkedet, sier Fekjær.

Må tilpasse opplæring og utdanning

De to forskerne konstaterer at sosialt arbeid har denne viktige vurderingsoppgaven foran seg i årene som kommer.

– Inkluderingskompetanse består av to forskjellige typer kompetanse. Det må det tas høyde for når man utarbeider kompetansestrategier for Nav.

– Så lenge Nav rekrutterer såpass bredt, hviler det et ansvar på etaten om å utarbeide langsiktige, realistiske og gode kompetansestrategier for å kunne ivareta kompetansebehovet til ansatte, understreker Sadeghi.

Forskerne understreker at Navs organisering er annerledes enn for eksempel lærere og sykepleiere hvor viktige kompetansebehov kan reguleres og tilegnes gjennom utdanningene.

– Et sykehus og en skole kan forvente at utdanningsinstitusjonene gjør denne oppgaven. Det samme kan ikke Nav gjøre, sier Fekjær.

– Dersom sosialarbeiderne ønsker å opprettholde sin posisjon i arbeidsmarkedet hos Nav, bør de som utdanner sosialarbeidere også ta høyde for denne tosidigheten når de vurderer hvordan de skal formidle kunnskapen til studenter, sier Talieh Sadeghi.

Referanse:

Sadeghi, Talieh og Silje Bringsrud Fekjær (2018): “Frontline workers’ competency in activation work” I International Journal of Social Welfare. 12 s. doi: 10.1111/ijsw.12320

Viten + praksis
søn 20.02.2022 23:47

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet - Storbyuniversitetet.