Søk her
Sted
Tromsø
Søknadsfrist
Kontakt

KENTH HANSSEN
Seksjonsleiar
E-post: kenth.hanssen@npolar.no
Tlf.: 416 04 935

ELLEN ØSETH
Avdelingsdirektør
E-post: ellen.oseth@npolar.no
Tlf.: 971 78 715

Norsk Polarinstitutt

Seksjonsleder, økonomi

Norsk Polarinstitutt 

er eit direktorat under Klima- og miljødepartementet og har ca. 160 tilsette i Tromsø, på Svalbard og i Antarktis. Polarinstituttet driv naturvitskapleg forsking, kartlegging og miljøovervaking i Arktis og Antarktis.

Instituttet er fagleg og strategisk rådgivar for staten i polare spørsmål, representerer Noreg i fleire samanhengar og er den norske miljøstyresmakta i Antarktis. Les meir på www.npolar.no.

Seksjonsleder, økonomi

Har du hjarte for både tal og folk?

Da kan det vere deg vi søker etter! Vi har ledig fast stilling som leiar for økonomiseksjonen i administrasjonsavdelinga vår. Seksjonen har sju tilsette og har blant anna ansvar for rekneskap, budsjett, innkjøp, juridisk og økonomisk rettleiing og andre oppgåver innanfor økonomiområdet. Du vil ha kontorstad i Tromsø.

Arbeidsoppgåver

Som seksjonsleiar skal du sikre at seksjonens samla kompetanse og ressursar vert nytta på ein strategisk og prioritert måte, slik at seksjonen leverer godt både internt og eksternt. Som del av utvida leiargruppe vil du også bidra til instituttets kvalitetsarbeid og overordna måloppnåing.

Du vil også ha ansvar for å:

 • leie instituttets budsjettprosess saman med leiinga i instituttet
 • leie og utvikle seksjonen, inklusive personalansvar
 • rekruttere, og sjå til at seksjonen alltid har nok og god fagkompetanse på alle område i seksjonen
 • vere kontaktpunkt mot Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) for økonomisystemet Unit4
 • vere kontaktpunkt mot Riksrevisjonen
 • føre internkontroll av økonomiske prosessar, for eksempel innkjøp, fakturabehandling osv.
 • sjå til at innkjøpsprosessar går rett for seg
 • legge til rette for samhandling og kompetanseutvikling på tvers av organisasjonen

Ved behov vil du også bidra i den økonomiske saksbehandlinga og rapporteringa.

Kvalifikasjonar

For stillinga krevst relevant utdanning på mastergradsnivå. Omfattande arbeidserfaring frå fagområdet vil kunne vege opp for utdanningskravet. I tillegg krevst interesse for leiing/personalleiing, røynsle med rekneskap frå statleg eller offentleg sektor, og gode munnlege og skriftlege språkkunnskap i norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Det er ønskeleg at du har:

 • kjennskap til økonomisystemet Unit 4
 • røynsle som leiar med personalansvar
 • gode kunnskapar i MS Excel
 • røynsle med å legge til rette for utvikling og forbetring
 • røynsle med økonomistyring og budsjettarbeid, helst frå statleg verksemd

Vi vil leggje stor vekt på dine personlege eigenskapar. Stillinga krev at du er ryddig, strukturert, sjølvstendig, arbeider effektivt og har gode samarbeidsevner. Som leiar må du kunne motivere dei tilsette, ha gjennomføringskraft, vere løysingsorientert og kunne kommunisere godt med ulike menneske.

I tillegg til bakgrunnssjekk på aktuelle søkarar (meir informasjon under), vil det også bli gjennomført kredittsjekk.

Vi tilbyr

 • Interessante og spanande arbeidsoppgåver i eit innovativt miljø med gode og kompetente kollegaer.
 • Lønn etter statens regulativ i kode 1211 seksjonssjef (det blir trekt 2% til Statens pensjonskasse).
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse, som inkluderer mange gode som livsvarig alderspensjon, rett til økonomisk støtte om du blir sjuk eller ufør, økonomisk støtte til familien din om noko skjer med deg i vår teneste, forsikring mot yrkesskade/-sjukdom og gode vilkår på lån til hus.
 • Medlemskap i vår personalforeining, som blant anna har eigen hytteordning og som legger til rette for ulike sosiale arrangement.

For oss er det å inkludere og mangfald ei styrke, og vi ønsker medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv. Vi ønsker derfor alle kvalifiserte søkarar velkommen til å søka uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en. Vi legg også til rette på arbeidsplassen om det er behov for det. Det er spesielle helsekrav til denne stillinga. Det gjer at høvet for tilrettelegging av arbeidsplassen kan vera noko redusert, men vi vurderer det alltid.

I Tromsø og områda rundt har du flotte forhold for å oppleve midnattssol, mørketid, nordlys og ulike uteaktivitetar, for ikkje å snakke om kulturelle opplevingar. Tromsø ligg på nesten 70°N med ca. 75 000 innbyggarar. Byen er eit veksande senter for forsking med fleire statlege og private aktørar og eit stort og veletablert universitet.

Søknad

Spørsmål om stillinga kan rettast til seksjonsleiar Kenth Hanssen, kenth.hanssen@npolar.no, tlf. 416 04 935, eller avdelingsdirektør Ellen Øseth, ellen.oseth@npolar.no, tlf. 971 78 715.

Søknadsfristen er 29. september 2023.

Søknad med relevante kvalifikasjonar og erfaring, CV, kopi av sertifikat, vitnemål og attestar, namn på minst tre referansar og vedlegg må registrerast i Jobbnorge.

For å sikra ein god rekrutteringsprosess samarbeider vi med Semac (www.semac.no) om elektronisk referansesjekk og bakgrunnssjekk. Det er med på å sikra at vi rekrutterer rett kompetanse og bidrar til ei rettvis evaluering av søkarane. Bakgrunnssjekken består ofte av verifisering av oppgitte opplysningar i søknad, CV, vitnemål osv.

All informasjon blir behandla konfidensielt fram til søknadsfristen går ut. Instituttet utarbeider så ei offentleg søkarliste. Søkarar som ikkje ønskjer å stå på lista, må grunngje dette særskilt i søknaden. Etter offentleglova kan opplysningar om søkaren gjerast offentlege sjølv om søkaren har bedt om å ikkje bli ført opp på søkarlista, jf. offentleglova § 25, andre leddet.

Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar.

Søknadsfrist: 29/09/2023