Sanner strammer inn overfor private barnehager

NTB
Publisert: 26. april 2019 kl 09.45
Oppdatert: 26. april 2019 kl 09.55

Årsaken til det nå kommer nye tiltak overfor de private barnehagene er at utviklingen i sektoren har gitt utfordringer som dagens regler ikke tar høyde for, ifølge kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

– Små barnehager har blitt kjøpt opp, og vi har fått store barnehagekonsern. Det kan bidra til en profesjonalisering, men det viser seg også mer krevende å føre tilsyn, sier han.

Regjeringen foreslår derfor å opprette et nytt nasjonalt tilsynsorgan.

– Forslaget innebærer at vi får et tilsynsorgan som har det helhetlige økonomiske tilsynsansvaret med alle barnehagene som inngår i samme selskap, ifølge departementet.

Oppgaven vil bli lagt under Utdanningsdirektoratet.

Flere utfordringer

Departementet peker selv på en rekke utfordringer som gjør innstrammingene nødvendig.

Saken fortsetter under annonsen

Det har blitt vanskeligere å starte nye private barnehager, det er vanskeligere å drive små enn store barnehager, private barnehager får større tilskudd til pensjon enn det de faktisk bruker til pensjon, og private barnehager har ofte høy gjeld.

Samtidig pekes det på høye gevinster ved salg av barnehager, noe som i hovedsak skyldes historisk gode ordninger med investeringstilskudd og billige tomter.

Det har heller ikke vært tilstrekkelig åpenhet rundt regnskap, og systemet for tilsyn anses utdatert.

Kutter pensjonstilskudd

Regjeringen vil nå ta grep for å hindre at de private barnehagene blir kompensert for pensjonsutgifter de ikke har. Hele 94 prosent av barnehagene har fått høyere tilskudd til pensjon enn de faktiske utgiftene de har hatt.

– Det er derfor rom for å redusere tilskuddet til pensjonsutgifter i private barnehager, uten at dette går utover pensjonsordningene til de ansatte, heter det fra departementet.

– Regjeringen foreslår derfor at tilskuddet til pensjoner blir nedjustert, slik at færre barnehager blir kompensert for utgifter som de ikke har.

Saken fortsetter under annonsen

Videre ønsker regjeringen å tydeliggjøre regelverket for bruk av tilskudd og lage en veileder for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Et annet forslag er å gjøre hver private barnehage til et såkalt selvstendig rettssubjekt – det skal ikke lenger være tillatt å eie eller drive annen virksomhet i rettssubjektet som skal drive barnehage.

Lagde regler

Målet om full barnehagedekning ble knesatt i barnehageforliket i 2003, og målet er nå langt på vei nådd. Omkring halvparten av barna går i private barnehager.

Samtidig har det vært flere oppslag i mediene om at private barnehager har misbrukt offentlige midler, og i februar krevde Oslo-byrådet at seks barnehager må betale tilbake 4,5 millioner kroner de har fått i tilskudd.

Oppslagene har ført til at bransjen selv har tatt grep, og Private barnehagers landsforbund (PBL) presenterte for kort tid siden nye kjøreregler for sine medlemmer.

– Det har vært mange saker det siste året som er uheldige, slik som de framstår i mediene. Våre barnehager drives med tilskudd fra det offentlige, og vi har nulltoleranse for misbruk av offentlige midler, sa PBL-direktør Anne Lindboe nylig til Dagbladet.

Saken fortsetter under annonsen