Tilhørighet på jobb
Foto

Følelsen av tilhørighet er behov mennesker har, og handler ofte om hvem man er, og hvem man ønsker å være, skriver Cathrine Filstad. Foto: AnVr / iStock Photos

Synspunkt | Cathrine Filstad: Hvordan kan vi legge til rette for følelsen av tilhørighet på jobben?

Publisert: 30. september 2022 kl 08.19
Oppdatert: 30. september 2022 kl 08.19

Cathrine Filstad er professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania og professor II ved Politihøgskolen.

Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Tilhørighet er en opplevd følelse og forestilling av det å være en del av det større vi på arbeidsplassen, som en viktig bidragsyter til fellesskapets beste, uavhengig av formell posisjon og hierarkisk plassering. 

Følelsen av tilhørighet er behov mennesker har, og handler ofte om hvem man er, og hvem man ønsker å være. Det kan forstås som en lengsel etter å finne andre man identifiserer seg med, og dermed bli en del av et fellesskap. Det handler om finne flokken sin der identitet og tilhørighet viser hvem vi vil være og hva vi ønsker at andre skal oppfatte oss som.  

Finner hverandre på jobben

På arbeidsplassen finner vi derfor en rekke praksisfellesskap, både formelle og uformelle, som har utviklet seg ved at deltakerne «finner hverandre» og skaper et fellesskap som de identifiserer seg med og som tilsynelatende ivaretar deres behov for tilhørighet.  

Annonse

Det er forsket lite på hva tilhørighet er utover det å være endel av et fellesskap.

Vi vet også lite om koblingen mellom tilhørighet og engasjement, arbeidsglede, tilfredshet og motivasjon. Hvordan virker tilhørighet inn på arbeidsmiljøet?

Hva tilhørighet kan være

Vi har derfor gjort en studie for å undersøke hva tilhørighet på arbeidsplassen kan være. Som forskere gav vi ingen føringer om hva tilhørighet kan være. Formålet var å få informantenes egen forståelse av hva tilhørighet på arbeid er for dem, og dermed kartlegge deres egne subjektive oppfatninger. 

Vi rekrutterte deltakere fra forskjellige organisasjoner gjennom karriereplattformen LinkedIn og blant executive studenter på BI, Universitetet i Milano og Politihøgskolen. Studien omfatter til sammen rundt 100 informanter, og ble gjennomført i perioden fra 2015 til 2021.

Vi benyttet oss av Snap log (fotologg) som forskningsmetode. Snap log innebærer at informantene tar et bilde («snap») som illustrasjon på hva tilhørighet eller manglende tilhørighet er for dem. I tillegg skal de skrive en tekst på noen linjer, en «log» (logg), som forklarer hvorfor dette bildet illustrerer tilhørighet eller manglende tilhørighet.

Det å være del av noe større

Annonse

Ved å gå gjennom bildene fra deltakerne i studien og tekstene til bildene, kan vi danne oss et inntrykk av hva tilhørighet kan være.

Studien viser at tilhørighet handler om det som er «her og nå». Det er den gode følelsen, gleden, verdsettelsen, det å være en del av noe større enn en selv der alle bidrar til å løse utfordringer sammen, verdsettes. Det er stoltheten over hva fikk til sammen og en stolthet på vegne av organisasjonen eller arbeidsgruppen som du er en del av.

Flere deler bilder av når de mottar en pris eller når de løser oppgaver sammen på seminarer. Vi finner derfor at tilhørighet ikke nødvendigvis er direkte koblet til kolleger, men heller til selve engasjement som skapes i fellesskap sammen med kolleger. 

Flere deler bilder der de poserer sammen med gode kolleger som de forklarer gir trivsel og at de tar vare på hverandre. Dette forsterkes ved positiv oppmerksomhet som blomster og bursdagshilsen, og dermed følelsen av å bli sett og satt pris på.

Slike oppmerksomheter blir symbolske handlinger som forsterker engasjement og følelsen av å være en del av fellesskapet. Vi mottar kun ett eneste bilde som viser en leder. 

Alle skal verdsettes

Informantene forklarer at tilhørighet handler om at alle bidrar og verdsettes, uavhengig av hvilket nivå de er plassert på i organisasjonshierarkiet. I den grad ledere bidrar til tilhørighet, deltar de som likeverdige parter på felles aktiviteter.

Annonse

Vi finner at dette handler om at den emosjonelle forestillingen av tilhørighet kan forstås som likeverd, av å bli sett og av å være viktig i et fellesskap.  

Informanter som viser til manglende tilhørighet, tar bilder av tomme korridorer, inngangsparti i organisasjonen hvor for eksempel ingen mennesker er synlige. Deltakere som ikke føler tilhørighet til organisasjonen sin, forklarer det med mangel på sosiale relasjoner og det å være en del av et fellesskap. Det påvirker deres engasjement og trivsel negativt.

Tilhørighet i praksis

Her er fire refleksjoner om hvordan vi kan legge til rette for at vi føler tilhørighet på arbeidsplassen:

Tilhørighet utvikles best gjennom felles engasjement, det er her og nå. Kolleger løser utfordringer og oppnår mål i et fellesskap på arbeidsplassen. 

Engasjementet gjør at tilhørighet blir en positiv forestilling om likeverd, å bli sett, og føle seg verdsatt som igjen gir motivasjon, arbeidsglede og stolthet. Her inkluderes også det symbolske som igjen forsterker forstillingen om tilhørighet til noe større enn seg selv. 

Tilhørighet vektlegger det uformelle fremfor formelle posisjoner, og hvordan arbeidsmiljø utvikles på tvers av hierarkiet og handler om tillit til alles bidrag for felles beste. 

Annonse

Mangfold er en strategi, inkludering et mål, mens tilhørighet er en følelse som igjen blir det viktigste målet for å lykkes med mangfold og inkludering!

­

Finn ledige stillinger på lederjobb.no