Olsen på Bryn

Strengt nok

Victoria Marie Evensen
Publisert: 7. mars 2020 kl 01.07
Oppdatert: 9. mars 2020 kl 09.49

 

Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

SYNSPUNKT.  Dagens Perspektiv skriver i en lederartikkel at Oslo kommune bedriver offentlig tilsynshysteri og kommunal bedriftsknusing i saken om Olsen Restaurant på Bryn. Det vitner om at man ikke har satt seg grundig nok inn i hva saken gjelder.

I Norge har vi en streng alkohollovgivning og kommunene håndhever denne. Fra 2014 har det vært krav til føring av personallister for serveringsvirksomheter. Formålet med disse reglene er å motvirke svart arbeid.

Det er ikke første gang Oslo kommune slår ned på forhold tilsvarende det som er avdekket ved kontrollene hos Olsen på Bryn. Oslo kommune har en etablert praksis fra 2016 hvor tre mangelfulle føringer av personallister førte til inndragning av bevilling. I 2019 ble fem bevillinger inndratt på dette grunnlaget. Det er i underkant av 1300 skjenkeløyver i Oslo. Vi foretar mange tusen kontroller knyttet til ulike sider ved skjenking hvert år. I 2019 foretok vi ca. 100 vandelskontroller.

Er Olsens feil alvorlige?

I debatten knyttet til Olsen Restaurant påstås det at det er småfeil fra Olsens side og at kommunen slår uforholdsmessig hardt ned på disse. Det er feil.

Saken fortsetter under annonsen

Det har ikke blitt ført korrekte personallister på fire år. Det er det kontrollene viser. Kontrollene viser heller ikke enkelt feil, men mange forskjellige feil ved hver kontroll. Det vesentlige er manglende registrering av personer på jobb, manglende registrering av arbeidstid, manglende legitimering og uleselige arbeidslister. Når dette gjentar seg over år og ved flere kontroller fremstår feilene som grove og systematiske. Bruddene gjentar seg også på tross av veiledning og at Olsen Restaurant også fikk en bok for utfylling av personallister for å gjøre dette riktig. Det er viktig å understreke i den sammenheng at det er et enkelt system som de aller fleste greier å håndtere, og dermed på den måten føre riktige personallister i tråd med loven.

For å få skjenkebevilling krever alkoholloven at man har uklanderlig vandel. Det innebærer at bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Formålet med kravet til vandel er blant annet å komme uønskede forhold i serveringsbransjen til livs, herunder f.eks. svart økonomi og svart arbeidskraft.

Det er ikke med lett hjerte at man fratar noen skjenkebevilling fordi det nettopp har så alvorlige konsekvenser

Hvem bestemmer hvilke steder som kontrolleres?

Hvem som skal kontrolleres er ikke en politisk beslutning. Det er mange som blir kontrollert og kontrollene baserer seg på tips fra publikum, info fra samarbeidspartnere og andre kontrollinstanser samt opplysninger gitt i søknaden. Næringsetaten i Oslo kommune inndro skjenkebevillingen til Olsen Restaurant 6. juni 2019 og vedtaket ble klaget på. Det er byrådsavdeling for næring og eierskap som behandler klagen og i dette tilfellet ble Næringsetatens vedtak opprettholdt. Klagen er sendt videre til Fylkesmannen for endelig beslutning.

I debatten på NRK torsdag kveld ble det hevdet at alle de 94 ansatte i Næringsetaten bruker all sin tid på å jobbe med de 20 klagesakene som ligger til behandling. Dette er ikke riktig. Det er ingen som jobber med klager på fulltid, men klagesakene behandles av etatens fem-seks mest erfarne saksbehandlere. Næringsetaten fatter omtrent 4000 vedtak i året.

Det er synd når et sted mister bevillingen

Saken fortsetter under annonsen

Det er ikke med lett hjerte at man fratar noen skjenkebevilling fordi det nettopp har så alvorlige konsekvenser. Og det er kanskje særlig synd når det gjelder steder i ytre by hvor man ikke har så mange alternativer. Det betyr ikke at det er greit at steder utenfor sentrum bryter regelverket. Det at å frata bevilling har store konsekvenser gjør også at det er viktig med en særlig grundig saksbehandling og juridiske vurderinger.

Vi ønsker å ivareta de ansatte i denne bransjen. Mange har serverings- og skjenkenæringen som sin første kontakt med arbeidslivet og kommer inn med få eller ingen formelle kvalifikasjoner, og er derfor mer utsatt for arbeidslivskriminalitet.

En viktig bransje for byen

Restaurant- og utelivsbransjen er en viktig bransje i byen vår hvor det jobber 17 000 mennesker. Det er en bransje som gir smakt og lukt til byen – og som mange har stor glede av. Jeg er opptatt av at vi skal ha en god dialog med bransjen og at kommunen er en god samarbeidspartner. Det er viktig for meg å understreke at Oslos restaurant- og uteliv i stor grad består av gode og profesjonelle næringsdrivende som bidrar til stor verdiskapning.  Samtidig er denne delen av næringslivet spesielt utsatt for økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Det er det viktig for Arbeiderpartiet og byrådet å bekjempe fordi dette gjør at arbeidstakere faller utenfor velferdssystemet, de mister forutsigbarhet og rettigheter som kan få konsekvenser både nå og resten av livet.

Jeg har stor forståelse for at saken skaper stort engasjement. Det er bra at man bryr seg om lokalmiljøet sitt. Det store engasjementet kan likevel ikke være avgjørende for kommunens vedtak i saken. Vi må legge alkoholloven og bokføringsforskriften, samt etablert praksis til grunn når vi fatter vedtak i en slik sak. Det skal være lik konkurranse på like vilkår i restaurant- og utelivsbransjen.