Streikeretten er en grunnleggende del av organisasjonsfriheten, skriver Trond Ellefsen i Delta. Her FO i streik: Fra venstre Lene Fjellbø og Silje Normann. 

FO Vestland

Synspunkt

Bomskudd fra Lerø

Publisert: 1. februar 2021 kl 08.39
Oppdatert: 1. februar 2021 kl 09.41

Trond Ellefsen er 1. nestleder i Delta.

SYNSPUNKT | I Dagens Perspektiv 28. januar skriver Magne Lerø at: «Lønnsnemnd er ikke noe angrep på streikeretten» og at «arbeidstakerne får da selv ta ansvaret for de streikene de setter i gang».

Her er Magne Lerø på ville veier og slutter seg i realiteten til dem som ønsker å begrense streikeretten. Han burde vite bedre.

  1. Ja, vi tar ansvar og har alltid et forsvarlig og velfundert streikeuttak.

  2. Hensynet til liv og helse ivaretas, både i streikeuttaket og i gjennomføringen av streik.

  3. Vi søker alltid å finne gode løsninger gjennom forhandlinger og mekling. Det krever at partene nærmer seg hverandre under forhandling og mekling og har reell interesse av å finne en løsning. Her var ikke NHO interessert i å finne en løsning.

  4. Vi bruker streikeretten når det er nødvendig og andre muligheter er utprøvd.

  5. Streik er et legitimt virkemiddel. Streikeretten er en grunnleggende del av organisasjonsfriheten.

  6. Dispensasjonsretten ligger der. Den er til for å brukes. Det er arbeidsgivers ansvar å søke dispensasjon. Vi behandler dispensasjonssøknader raskt og effektivt.

Arbeidsgiversiden har de senere årene ved gjentatte anledninger unnlatt å søke om dispensasjoner. Både Spekter, og nå også NHO, unnlater å bruke et verktøy som i årtier har vært benyttet og respektert av begge sider i en streik. Dispensasjonssystemet har, når det har vært brukt, fungert etter hensikten. Ved å unnlate å bruke dispensasjonsadgangen tilspisses konfliktene og det spekuleres i lønnsnemnd oftere enn tidligere. Dette er i praksis med på å uthule streikeretten.

Magne Lerø burde være vel kjent med at Norge flere ganger har fått kritikk av FNs arbeidslivsorganisasjon ILO for sine inngrep i lovlig arbeidskamp. ILO har pekt på at de har behandlet flere klager over bruk av tvungen lønnsnemd i Norge og at det dermed ikke dreier seg om isolerte tilfeller. Også Europarådet har vært kritisk til norsk lønnsnemdpraksis.

Ved å unnlate å bruke dispensasjonsadgangen tilspisses konfliktene og det spekuleres i lønnsnemnd oftere enn tidligere

Saken fortsetter under annonsen

I den aktuelle streiken, som Lerø kommenterer, førte ikke streikeuttaket til lavere bemanning enn hva virksomheten har ved vanlig fravær, sykdom og ferieavvikling, og som da vurderes som forsvarlig. Da er det særdeles påfallende og interessant at en slik bemanning nå vurderes som uforsvarlig og med fare for liv og helse. Det reiser spørsmål, ikke om streikeuttaket, men om den daglige og ordnære bemanningen virksomheten velger å ha.

Vi fastholder at våre medlemmer innenfor private behandlings- og rehabiliteringstilbud må sikres et lønnsnivå som tåler sammenligning med tilsvarende offentlige virksomheter. De som jobber i denne typen virksomheter utfører nesten alle sammen tjenester på vegne av det offentlige. Samtidig er det en kjensgjerning at mange av dem tjener mindre enn de ville gjort i tilsvarende stilling i det offentlige. Disse medlemmene utfører en meget viktig jobb på vegne av mennesker som er helt avhengig av dem. 

Inngrep i streikeretten er alvorlig. Streikeretten må vernes.

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

 

Finn ledige stillinger på lederjobb.no