Ser vi framover i tid, vil noe av det viktigste være å satse på økt kompetanse i befolkningen, skriver Hans Christian Holte.

Foto

iStock/Lorado

Synspunkt

Fremtiden stiller store krav til AS Norge

Publisert: 16. mars 2021 kl 08.43
Oppdatert: 16. mars 2021 kl 08.44

Hans Christian Holte er NAV-direktør.

SYNSPUNKT | Vi befinner oss for tiden i en situasjon med omkring dobbelt så høy arbeidsledighet som for ett år siden. Av de drøyt 200.000 arbeidssøkerne er omkring 74.000 permitterte på fulltid eller deltid. Mange vil komme tilbake til jobben de hadde, men hvor mange, er usikkert.

Ser vi framover i tid, vil noe av det viktigste være å satse på økt kompetanse i befolkningen. Her må hele Norge gjøre en innsats, både NAV, bedrifter, utdanningssektoren, politikere og ikke minst den enkelte.

Det er blant konklusjonene i vår omverdensanalyse 2021, som vi lanserte i slutten av januar. Den tar for seg de viktigste samfunnstrendene som vil påvirke arbeids- og velferdsområdet fram til 2035 og konsekvensene de kan få for NAV. Innholdet angår selvsagt ikke bare NAV, men hele Norge. Her er fem samfunnstrender vi tror vil prege de neste årene:

1. Pandemien fremskynder omstillingene i arbeidslivet

Verdensøkonomien er ventet å bli preget av ettervirkningene av koronapandemien i flere år framover. Ledigheten i eurosonen vil antakelig ikke være tilbake til tiden før korona før i 2025. Ettervirkningene vil treffe også Norge, selv om vi forhåpentligvis er tilbake til et normalt ledighetsnivå tidligere. De langsiktige virkningene av pandemien vil trolig fremskynde omstillingene i arbeidslivet.

2. Høyere arbeidsledighet blant ufaglærte

Saken fortsetter under annonsen

Avhengig av hvordan samfunnet lykkes med å møte omstillingene, er det risiko for at flere kan bli stående varig utenfor arbeidsmarkedet.

I dag er ledigheten størst blant ufaglærte, og vi venter at denne tendensen vil forsterke seg ytterligere framover.

Globalisering, det grønne skiftet og teknologisk utvikling gjør at omstillingstakten i arbeidslivet vil bli høyere. Det innebærer at folk må regne med å skifte jobb oftere enn før, og kompetansen må oppdateres oftere. Den økte bruken av digitale tjenester og andre endringer i vaner og preferanser i koronapandemien har bidratt til å fremskynde utviklingen.

3. Rift om arbeidstakere med relevant kompetanse

Et lyspunkt er at det neppe blir mangel på jobber på lengre sikt. Vi venter lav arbeidsledighet blant høyt utdannede og yrkesfagutdannede. Det innebærer at arbeidsgivere i perioder må innstille seg på å slite med å skaffe relevant og oppdatert kompetanse.

NAV må være godt forberedt på endringer og være i stand til å utvikle virksomheten og tjenester etter endrede behov

Den største mangelen på arbeidskraft ventes å bli blant yrkesfagutdannede, særlig blant fagarbeidere innen helsefag og håndverksfag.

Saken fortsetter under annonsen

De store omstillingene i arbeidslivet vil også skape nye jobber. Vi må likevel regne med perioder med økt ledighet i næringer og yrker som blir særlig berørt av omstillingene.

4. Inntektsforskjellene kan fortsette å øke

Bedre folkehelse trekker i retning av færre med helserelaterte ytelser. Om flere havner varig utenfor arbeidsmarkedet, er det likevel fare for at trenden kan snu. Det gir også risiko for at inntektsforskjellene kan fortsette å øke.

5. Økte forventninger til offentlig sektor

Omverdensanalysen viser også at befolkningens forventninger til offentlig sektor vil øke, spesielt når det gjelder digitale tjenester.  NAV investerer i dag mye i digital utvikling.  Automatiserte tjenester vil både kunne gi bedre tjenester, og frigjøre ressurser til andre oppgaver.

Hovedbildet er at de fleste ønsker skreddersydde og koordinerte digitale tjenester, men befolkningen forventer at vi har en etisk og ansvarlig tilnærming til bruk av datadrevne tjenester.

Parallelt med kravene til gode digitale tjenester, blir det trolig også høyere forventninger til god rådgivning og tett oppfølging fra NAVs veiledere. Fra politisk hold kan vi bli utfordret til å følge opp enda flere brukergrupper for å få flere i arbeid. Det skyldes sterk vekst i antall eldre, og det økende gapet mellom utgifter og inntekter på statsbudsjettet, slik også den nye Perspektivmeldingen fra Finansdepartementet peker på.  

Saken fortsetter under annonsen

Vi er avhengig av et utstrakt samarbeid

Omverdensanalysen viser at NAV må være godt forberedt på endringer og være i stand til å utvikle virksomheten og tjenester etter endrede behov. For å lykkes med den utviklingen, er vi avhengige av godt samarbeid med mange:

For å imøtekomme forventningene om gode, automatiserte tjenester, trenger vi drahjelp fra politikerne, slik at vi får et digitaliseringsvennlig regelverk. Det stiller krav også til andre offentlige etater, fordi vi er avhengig av å kunne dele data mellom etatene.

Vi er også avhengig av et tett samarbeid med både utdanningssektoren og helsesektoren, slik at vi sammen kan hjelpe de som står lengst fra arbeid. Og ikke minst må vi samarbeide enda tettere med arbeidsgivere. Det er de som har jobbene.

Store utfordringer

Trendene vi beskriver i omverdensanalysen fremstiller en mulig utvikling. Det kan komme brå og uforutsette hendelser som gjør at vi må kunne snu oss rundt raskt, og legge nye planer. Dette siste året er det mest åpenbare eksempelet på det.

I sum viser omverdensanalysen vår at NAV må regne med økte krav og flere og større brukergrupper som skal følges opp framover. Samtidig kan vi anta at ressursene ikke nødvendigvis øker. Svaret på den utfordringen analysen gir oss, må være klok og innovativ utvikling, i godt samarbeid med verden rundt oss.

Saken fortsetter under annonsen
Synspunkt
søn 20.02.2022 23:47

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
synspunkt@dagensperspektiv.no.