ULIKHETER: Noen medarbeidere ved Nav-kontorer er ansatt i kommunen, mens andre er ansatt i staten. Det fører til ulike arbeidsvilkår for kollegaer som jobber side om side.

Foto

Gorm Kallestad/ NTB scanpix

Frustrasjon i Nav

Gjør samme jobb, men har ulike lønns- og arbeidsvilkår

Publisert: 23. oktober 2019 kl 12.26
Oppdatert: 24. oktober 2019 kl 10.45

Mens de statlig ansatte på et Nav-kontor slo seg løs med julebord på hotell, måtte de kommunalt ansatte på samme kontor nøye seg med et enklere julebord på jobben. Det er ett eksempel på hvilke utslag det kan få, når medarbeidere på lokale Nav-kontorer er ansatt på ulike vilkår.

Forskjellene i vilkår for statlige og kommunale medarbeidere er kilde til frustrasjon blant Nav-ansatte.

Folk har rettferdighetssans og reagerer når det er forskjeller.

Ulikhetene springer ut av måten Nav er organisert på. Nav er et partnerskap mellom staten og kommunene, og det betyr at noen medarbeidere ved de lokale Nav-kontorene er ansatt i kommunen, mens andre er ansatt i staten.

Dermed er lønns- og arbeidsvilkår forskjellige selv om de kommunalt og statlig ansatte jobber kan ha mange av de samme arbeidsoppgavene.

Skaper irritasjon

Foto

JA TIL STATLIGGJØRING: I NTL Nav mener vi løsningen er å gjøre hele Nav statlig, sier nestleder Torgeir Homme i NTL Nav. (Foto: Privat)

Saken fortsetter under annonsen

Norsk Tjenestemannslag (NTL) organiserer nesten 6.000 statlig ansatte i Nav, og nestleder Torgeir Homme i NTL Nav er godt kjent med forskjellene i betingelser for kommunalt og statlig ansatte.

– Det har skapt mye irritasjon rundt omkring. Folk har rettferdighetssans og reagerer når det er forskjeller. Spørsmål om lønnsnivå kommer ofte opp. Noen steder er det kommunale lønnsnivået høyere, andre steder er det statlige høyere.

Det er også eksempler på forskjeller i arbeidstid. Homme forteller at det blant annet har vært tilfelle at statlig ansatte har hatt sommertid, mens kommunalt ansatte har hatt samme arbeidstid hele året.

I den første tiden etter at Nav ble etablert i 2006 var det en del oppmerksomhet om slike forskjeller. Siden har det vært stillere om det, men problemstillingen er like aktuell i dag, ifølge Homme.

Forskjellig julebord

Også når det gjelder ulike «frynsegoder», er det eksempler på forskjeller mellom de ulike gruppene av Nav-ansatte.

– Vi har velferdsmidler på statlig side, og da har det kommet opp spørsmål for eksempel i forbindelse med julebord: «Skal man bruke de statlige midlene på de kommunalt ansatte?», sier Homme.

Saken fortsetter under annonsen

Det har hendt at de statlige ansatte på Nav-kontor har hatt eget julebord på hotell, mens de kommunalt ansatte har hatt et billigere julebord på jobben, forteller han.

Samme jobb – ulike vilkår

Da Nav ble etablert var hovedbegrunnelsen at man skulle ha «en dør inn» til det offentlige velferdsapparatet. Samtidig lanserte man en generalistmodell, der tanken var at alle ansatte ved Nav-kontorene skulle kunne gjøre de samme oppgavene, uavhengig av om de var ansatt i stat eller kommune.

– Det er forskriftsfestet at kommunalt og statlige ansatte skal kunne gjøre hverandres jobber, men hvordan det gjennomføres i praksis varierer, sier Torgeir Homme.

I NTL Nav mener vi løsningen er å gjøre hele Nav statlig.

Ved noen Nav-kontor er det et skille i arbeidsoppgaver mellom statlig og kommunalt ansatte. Andre jobber i større grad etter generalistmodellen, der man følger brukeren uavhengig av om vedkommende mottar statlige eller kommunale ytelser.

Generelt er det mindre spesialisering i småkommuner. Med få ansatte på et Nav-kontor er det nødvendig at man kan ta på seg ulike oppgaver, forklarer Homme.

Saken fortsetter under annonsen

– Det betyr at to som gjør samme jobb, kan ha ulik lønn og andre betingelser, konstaterer han.

Lite er gjort sentralt

Homme mener lite er gjort fra sentralt hold i Nav for å få bukt med forskjellene i vilkår mellom kommunalt og statlig ansatte.

– Det er satt i gang en del arbeid lokalt. Men det betyr at man må ha mer enn 400 prosesser om man skal få gjort noe med dette, konstaterer han.

Homme mener forskjellene i vilkår for de kommunalt og statlig ansatte i Nav, og frustrasjonen det medfører, viser at det er noe feil med selve modellen som er valgt for Nav.

– Vi mener partnerskapsmodellen er en dårlig modell. Den har iboende motsetninger og skaper problemer. Det er en modell som ikke finnes andre steder enn i Nav, påpeker Homme.

– I NTL Nav mener vi løsningen er å gjøre hele Nav statlig, tilføyer han.

Saken fortsetter under annonsen

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Foto

INGEN SAMORDNING: – Ulike tariffsystemer har gjort det umulig å få til en samordning nasjonalt, men det skjer mye positivt på dette området lokalt, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. (Foto: FO)

Utfordrende modell

Partnerskapsmodellen i Nav byr på utfordringer, konstaterer forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer mange kommunalt ansatte i Nav.

– Det er en utfordrende konstruksjon som var resultat av et kompromiss på Stortinget. Kommunene ville ikke gi slipp på de sosiale tjenestene, og staten ville ikke gi slipp på sine oppgaver.

Modellen innebærer at det er forskjellige lover og tariffavtaler som gjelder for statlig og kommunalt ansatte på et Nav-kontor, påpeker Kvisvik.

Det finnes ingen oversikt over forskjellene i vilkår mellom kommunalt og statlig ansatte i Nav i dag, men klare forskjeller ble dokumentert da Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2011 kartla lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte på Nav-kontorer.

Saken fortsetter under annonsen

Kartlegging skjedde blant annet gjennom intervjuer med personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fagforeninger som organiserer kommunalt ansatte i Nav.

Kan gå begge veier

Det dominerende bildet den gangen var at lønnsvilkår og arbeidstidsordninger var noe dårligere for kommunalt ansatte enn for de statlig ansatte.

Både tillitsvalgte og personalansvarlige oppga at lønnsvilkårene var dårligere for kommunalt ansatte. Blant de tillitsvalgte var det også et flertall som mente at de kommunalt ansatte hadde dårligere velferdsordninger.

– Det er imidlertid ikke et entydig mønster. Forskjellene kan gå begge veier, påpeker Mimmi Kvisvik.

Ifølge AFI-rapporten fra 2011 hadde det lokalt skjedd en viss utlikning av lønns- og arbeidsvilkår mellom kommunalt og statlig ansatte. Det har også vært tilfelle de senere årene, ifølge Kvisvik.

Det påvirker arbeidsmiljøet og skaper skiller når halvparten av staben kan gå litt før fra jobb enn resten av de ansatte.

Samordning i Ringsaker

Ringsaker er et av stedene der man lokalt har tatt fatt i forskjellene mellom statlig og kommunalt ansatte i Nav.

Kommunalt ansatte i Nav Ringsaker har jobbet 55 timer mer i året enn sine kollegaer i statlig del, fortalte FOs fagblad Fontene i forrige uke. Forskjellen skyldes at de statlig ansatte har hatt betalt lunsjpause.

Kollegaer har sittet side om side med nesten identiske arbeidsoppgaver, men de som jobbet i Nav kommune måtte likevel jobbe en halvtime mer hver dag enn de som jobbet i Nav stat, fortalte Fontene.

Det påvirker arbeidsmiljøet og skaper skiller når halvparten av staben kan gå litt før fra jobb enn resten av de ansatte, fastslo FO-tillitsvalgt Miriam Sander, som har gått i bresjen for å få lik arbeidstid for alle ved Nav Ringsaker.

Tillitsvalgte tok opp saken allerede i 2009, i et brev til kommunen som var underskrevet av alle de kommunalt ansatte i Nav. Brevet førte til at kommunen gjorde noen forbedringer, men det skulle ta ti år for forskjellen i arbeidstid ble opphevet.

Fra 1. oktober i år har imidlertid alle ansatte ved Nav Ringsaker lik arbeidstid.

– Ulike tariffsystemer har gjort det umulig å få til en samordning nasjonalt, men det skjer mye positivt på dette området lokalt. En utfordring er at kommunalt ansatte i Nav ikke kan ha andre vilkår enn ansatte i andre deler av kommunen. Men eksempelet fra Ringsaker viser at man kan få til gode lokale tilpasninger, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO til Velferd.no.

En eventuell harmonisering må skje mellom partene i arbeidslivet.

– Finner gode løsninger lokalt

Foto

KJENTE ULIKHETER: «Vi er kjent med at det er ulikheter som av og til kan virke urimelige, men vår erfaring er at ansatte og ledere finner gode løsninger lokalt», skriver HR-direktør Gunhild Løkkevol i Nav i en e-post til Velferd.no. (Foto: Nav)

Velferd.no har spurt Nav sentralt (Arbeids- og velferdsdirektoratet) om de har oversikt over ulikheter i betingelser for statlig og kommunalt ansatte i Nav og om de har gjort noe for å harmonisere vilkårene for statlig og kommunalt ansatte.

HR-direktør Gunhild Løkkevol svarer følgende i en e-post som Velferd.no har fått via kommunikasjonsavdelingen i Nav:

«Ansatte ved Nav-kontorene er enten ansatt i kommunen eller i staten, og lønns- og arbeidstidsvilkår er regulert gjennom de respektive tariffavtalene. Dermed vil det være ulikheter når det gjelder arbeids- og lønnsvilkår for ansatte ved Nav-kontorene. Arbeids- og velferdsdirektoratet har oversikt over de to statlige tariffavtalene, men ingen sentral oversikt over tariffavtalene i kommunesektoren. En eventuell harmonisering av statlige og kommunale tariffavtaler må skje mellom partene i arbeidslivet. Vi er kjent med at det er ulikheter som av og til kan virke urimelige, men vår erfaring er at ansatte og ledere finner gode løsninger lokalt.»