Flere kvinnelige ledere i de nordligste fylkene og Oslo

Publisert: 5. mars 2019 kl 08.36
Oppdatert: 5. mars 2019 kl 10.08

Dette kan være en indikasjon på at de høyt utdannede kvinnene stadig får bedre karrieremuligheter i det lokale arbeidsmarkedet, melder Statistisk sentralbyrå.

Det er allikevel store regionale forskjeller. Blant fylkene er det Oslo og de tre nordligste fylkene som har høyest skår på indikatoren som måler fordeling av ledere, mens Vestfold skårer lavest.

Blant kommunene ligger 22 av de 30 kommunene med skjevest kjønnsfordeling på Sør- og Vestlandet, mens kommunene med de høyeste skårene er mer spredt, men med en overvekt i de tre nordligste fylkene.

Høyt kvalifiserte kvinner

Dette regionale mønsteret med stor grad av kjønnsbalanse blant ledere i de nordligste fylkene kan henge sammen med at det er langt flere høyt kvalifiserte kvinner enn menn som er bosatt i disse fylkene.

«Selv om det er unntak, ser det ut til å være et mønster, både på fylkes- og kommunenivå at det er flere kvinnelige ledere der utdanningsforskjellene er store og andelen kvinner med høy utdanning samtidig er relativt stor,» skriver SSB.

Annonse

Det er i offentlig sektor man finner størst regionale forskjeller.

Offentlig sektor er langt mer kjønnsbalansert i kommuner i og i nærheten av de største byene og særlig i Oslo og Akershus. 

I mindre kommuner og særlig i landbrukskommuner er kjønnsforskjellene størst. Dette kan blant annet henge sammen med at mange arbeidsplasser i offentlig forvaltning som krever høyere utdanning befinner seg i og rundt de største byene, og samtidig at forskjellene i utdanningsnivå mellom menn og kvinner er minst i disse områdene.

Overvekt av kvinner i skole og barnehager

Både på kommune- og fylkesnivå har det vært forbausende lite endring i kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor siden 2008.

Annonse

Kjønnsforskjellene er størst i offentlig sektor. Noen eksempler:

  • 9 av 10 av alle ansatte i barnehage og skole er kvinner.

  • Kvinner utgjør stadig den største andelen av sysselsatte personer med helse- og sosialfaglig utdanning.

  • De nyeste tallene viser at av sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning er 348 000 kvinner og 68 000 menn. Dette gir en kvinneandel på 84 prosent.

Samtidig viser ferske tall at menn i større grad enn før velger utdanning som tradisjonelt har vært kvinnedominert. Blant annet har andelen menn i den yrkesfaglige utdanningen helse- og sosialfag økt fra drøyt 12 til like under 20 prosent.

Finn ledige stillinger på lederjobb.no