Søk her
Sted
Oslo
Søknadsfrist
Kontakt

Ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl, tlf: 916 25 319, e- post: erik.blom-dahl@kd.dep.no

Avdelingsdirektør (fast stilling)

Vil du lede flinke medarbeidere på et strategisk viktig samfunnsområde?

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 300 ansatte fordelt på seks avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. 

Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk
Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk arbeider med mange store spørsmål, som for eksempel: Hvordan skal vi få flere til å fullføre videregående opplæring? Hvordan kan staten legge til rette for at arbeidslivet i framtida får tak i kompetansen de trenger? Hvordan bør låne- og stipendordningene i Lånekassen se ut?

Vi gir råd til politisk ledelse i departementet om både disse og mange andre spørsmål.

I tillegg sørger vi for at politikken som Stortinget og regjeringen vedtar, blir iverksatt. Det gjør vi for eksempel gjennom styringen av direktorater som Utdanningsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Lånekassen. Hvordan vi er organisert kan du lese mer om på regjeringen.no/kd

Seksjon for analyse og budsjett har ansvar for å vurdere de økonomiske konsekvensene av tiltak og koordinere arbeidet med statsbudsjettet i avdelingen. Vi vurderer også hvordan tilskuddsordninger kan innrettes for å nå målene som er satt for dem, samtidig som ordningene forvaltes og videreutvikles innenfor det statlige økonomireglementet og øvrig lovverk. Seksjonen har et pådriveransvar for at avdelingen har et godt system for arbeidet med statistikk, analyse og forskning.

Om stillingen

Som avdelingsdirektør for analyse- og budsjettseksjonen i avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk, vil du jobbe sentralt i avdelingen og departementet. Arbeidet med statsbudsjettet, tilskuddsforvaltning og finansieringsmodeller innebærer utstrakt samarbeid internt i avdelingen, med andre avdelinger i departementet og med politisk ledelse. Avdelingsdirektøren vil ha et bredt spenn i type oppgaver; noen saker haster, andre har lang tidshorisont, som for eksempel hvilke utviklingsprosjekter som bør settes i gang nå, for å gi svar på spørsmål som politikerne kommer til å stille om fem år.

Avdelingsdirektøren skal ivareta og utvikle dyktige kunnskapsmedarbeidere. Avdelingsdirektøren inngår i en ledergruppe på fire avdelingsdirektører og ekspedisjonssjefen.

Arbeidsoppgaver

Du kommer til å være ansvarlig for å legge til rette for at politikerne kan gjøre gode prioriteringer innenfor områdene videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, kompetansepolitikk og utdanningsstøtte -  både hva det skal satses mer penger på, og hvilke utgifter som kan reduseres. Videre vil du initierere og legge til rette for innovative prosesser for hvordan bruk av ny teknologi kan forebedre offentlige tjenester.

Avdelingen jobber med flere finansieringssystemer og tilskuddsordninger som fordeler penger til ulike aktører, som for eksempel fagskoler, folkehøgskoler, private skoler og frivillige organisasjoner. Du kommer til å være ansvarlig for å sette i gang og følge opp analyser om hvordan ulike ordninger virker for å nå de politiske målene, samtidig som ordningene kan forvaltes effektivt og i tråd med regelverket.
    
Du kommer daglig til å ta del i og ha ansvar for avdelingens samlede leveranser og utviklingsarbeid. Du skal sette i gang, kvalitetssikre og legge til rette for medarbeidernes arbeid med notater til politisk ledelse i departementet om ulike problemstillinger. Det kan være saker som statsråden ønsker å få utredet, eller det kan være oppfølging av vedtak i Stortinget eller regjeringen.

En del av jobben din vil være å ha en tett dialog med departementets administrative og politiske ledelse.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende realkompetanse.
 • Du har meget gode lederegenskaper. Erfaring som personalleder eller fra ledelse av større prosesser/prosjekter vil bli vektlagt.
 • Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du har god rolleforståelse og forståelse for politiske prosesser.
 • Du har relevant arbeidserfaring fra offentlig eller privat sektor, gjerne fra departement eller direktorat.

Personlige egenskaper 

 • Du trives med å skape gode resultater sammen med andre, og er en utpreget lagspiller.
 • Du har evne til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsprosesser.
 • Du er utviklingsorientert og har gode analytiske og strategiske evner.
 • Du har interesse for hvordan ny teknologi kan forbedre offentlig sektor.
 • Du har evne til å tenke nytt og stille spørsmål ved etablerte praksiser og rammebetingelser.
 • Du trives i en hektisk arbeidshverdag.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG.