Tareplanter i Oslofjorden neddynget av trådlager, ofte kalt lurv. Denne lurven ødelegger for overlevelse og vekst for tang og tare, og vil kunne gi oksygenmangel når det blir for mye av det. Her fra Nakkholmen i indre Oslofjord, september 2022. 

Foto

Janne Gitmark, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Miljødirektoratet: Ikke i rute med å redde Oslofjorden

Publisert: 7. november 2023 kl 10.43
Oppdatert: 7. november 2023 kl 10.43

Som sekretariat for Oslofjordrådet har Miljødirektoratet levert en rapport som vurderer status for gjennomføring av Oslofjordplanen, som er Regjeringens femårige plan for en renere Oslofjord. Rapporten viser at på samtlige sju innsatsområder er verken kommuner, landbruket, statlige myndigheter eller andre ansvarlige i rute med å gjøre Oslofjorden frisk, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

–  De mest akutte behovene i Oslofjorden er å få på plass nitrogenrensing ved avløpsanleggene, og tiltak mot avrenning fra jordbruket som kan redusere forurensningen av fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Tempoet må opp

Miljødirektoratet har gått gjennom rapportering fra 118 kommuner og 21 direktorater, departementer, statsforvaltere og fylkeskommuner, om hvor langt de er kommet med å gjennomføre tiltak for Oslofjorden.

Ved omtrent 10 av 50 avløpsrenseanlegg er det i dag konkrete planer om å rense nitrogen, som i hovedsak kommer fra urin. I jordbruket pågår det mange steder fremdeles for mye høstpløying, som fører fosfor- og nitrogen ut i fjorden og skaper oppblomstring av alger og nedslamming av oppvekstområdene til fisk og annet liv.

Fire hasteområder

Regjeringens plan for Oslofjorden inneholder 63 tiltak for å bedre tilstanden, og 19 tiltak for å bedre kunnskapen om fjordens miljøtilstand og reparasjonsbehov. Miljødirektoratet leder sekretariatet som har ansvar for å koordinere alle ansvarlige myndigheters gjennomføring av tiltakene. I tillegg til å oppsummere innsats og status har Miljødirektoratet påpekt hva som er nødvendig å gjøre for å komme nærmere måloppnåelse.

Saken fortsetter under annonsen

–  Spesielt avløp, fiskeri, jordbruk og arealforvaltning i strandsonen er fire områder hvor staten, kommunene og fylkeskommunene må sette opp farten for å få gjennomført tiltak hvis de skal klare å nå målene i planen for å forbedre miljøtilstanden i Oslofjorden, sier miljødirektør Ellen Hambro i pressemeldingen.

Det er om lag 50 avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt, som kan forvente å få krav om å innføre nitrogenrensing.

Dersom ambisjonene i planen skal nås anbefales det å vurdere slutt på bunntråling i nasjonalparkene Hvaler og Færder, og i Indre Oslofjord. Nærings- og fiskeridepartementet bør vurdere å innføre fiskeforbud i flere områder, både for yrkes- og fritidsfiskere, og følge opp forbudet med kontroller.

Lyspunkter

Rapporten trekker fram flere lyspunkter. Drammensregionen og Vestfoldkommunene har kommet godt i gang med å planlegge felles avløpsløsninger, som blir billigere. Sarpsborg og Fredrikstad ligger an til å bli først ute av kommunene i Ytre Oslofjord med å ferdigstille nitrogenrensing ved sine avløpsanlegg.

Flere kommuner er i gang med å få bedre oversikt over de avløpsutfordringene de har lokalt, heter det i pressemeldingen fra Miljødirektoratet.