Arbeidstilsynet ute på inspeksjon

I snitt blir vi varslet om seks arbeidsulykker hver dag. Det kan være alt fra en klemt hånd til en dødsulykke. Foto: Arbeidstilsynet

Slik jobber Arbeidstilsynet med arbeidsulykker

Publisert: 10. november 2023 kl 08.39
Oppdatert: 10. november 2023 kl 08.43

­– I snitt blir vi varslet om seks arbeidsulykker hver dag. Det kan være alt fra en klemt hånd til en dødsulykke. Vi går gjennom alle varsler og vurderer om de skal følges opp med tilsyn, sier seksjonsleder Jan Petter Sæbø.

Han er én av fire seksjonsledere som jobber med arbeidsulykker i Arbeidstilsynet.

Målet er å forebygge arbeidsulykker

Sæbø sier det overordnede målet er å lære og forhindre at arbeidsulykker skjer.

Ofte er politiet de første på et ulykkessted. De etterforsker ulykken for å finne ut om det har skjedd noe straffbart, mens Arbeidstilsynet undersøker for å finne direkte og bakenforliggende årsaker.

– Vi har et godt samarbeid i disse sakene. Vi kan ikke følge opp alle arbeidsulykker, men må vurdere hvor det er størst forebyggingspotensial, poengterer Jan Petter Sæbø.

Saken fortsetter under annonsen

Tall om arbeidsulykker

  • Arbeidstilsynet mottar rundt 2.300 varsler om ulykker hvert år.
  • Omtrent 60 prosent av ulykker med alvorlig skade følges opp med tilsyn.
  • I 2022 gjennomførte Arbeidstilsynet 881 tilsyn etter varsel om arbeidsulykker.
  • I 52 prosent av disse tilsynene fant etaten brudd på regelverket.

Dette skjer når tilsynet får varsel om en arbeidsulykke

1. Ulykken meldes inn

Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet dersom en arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet i en arbeidsulykke, og det så fort som mulig. Også andre kan melde arbeidsulykker til Arbeidstilsynet. Disse kan meldes inn via tilsynets nettportal, eller ved å ringe ulykkestelefonen, opplyser tilsynet.

Varselet skal alltid bekreftes skriftlig av arbeidsgiver. Den i Arbeidstilsynet som mottar melding om arbeidsulykken, vil prøve å få inn en del viktig informasjon om ulykken, før vi registrerer varselet i det interne saksbehandlingssystemet vårt.

2. Skal arbeidsulykken følges opp?

Saken fortsetter under annonsen

Når en ulykkesmelding er registrert, blir ansvarlig seksjonsleder varslet. Han eller hun vurderer om ulykken skal følges opp med tilsyn. Noen ganger er det behov for en befaring før Arbeidstilsynet planlegger og gjennomfører tilsynet.

3. Oppfølgning med tilsyn 

Når Arbeidstilsynet følger opp en arbeidsulykke med tilsyn, ser tilsynsførerne blant annet på hva virksomheten bør gjøre for å forebygge lignende ulykker og sikre et forsvarlig arbeidsmiljø.

Oftest blir det et såkalt stedlig tilsyn, der en inspektør gjennomfører tilsynet på det stedet hvor ulykken skjedde, skriver tilsynet i en pressemelding.

Noen ganger gjennomfører vi tilsynet som dokumenttilsyn. Da må arbeidsgiveren sende oss papirer og dokumentasjon, for eksempel lønnsslipper, timelister eller risikovurderinger.

4. Tilsynsrapport

Når Arbeidstilsynet har hentet inn informasjon og gjennomført tilsyn, gjøres det en analyse av funnene. Det vurderes om det har skjedd brudd på regelverket i myndighetsområdet til Arbeidstilsynet, så sendes rapporten til virksomheten.

Saken fortsetter under annonsen

Etter tilsynet er gjennomført, tar det som oftest mellom tre og fem uker før tilsynsrapporten er klar. I de mest omfattende sakene kan det ta flere måneder før en rapport fra tilsynet er klar, opplyser Arbeidstilsynet. 

5. Veien videre

Virksomheten får en frist til å gi tilbakemelding, i tilfelle tilsynet ikke har oppfattet saken riktig. Deretter fattes vedtak om hva virksomheten må gjøre, innen en tidsfrist.

Arbeidstilsynet kan for eksempel pålegge arbeidsgiver å granske egen ulykke, gjennomføre nye risikovurderinger, eller lage eller oppdatere egne opplæringsrutiner.

Hensikten med påleggene er å forebygge fremtidige helseskader eller ulykker. Virksomheten har rett til å klage på påleggene innen en satt frist.

Hvordan brukes ulykkesstatistikken? 

Arbeidstilsynet registrerer alle ulykkesmeldinger det mottar i sitt interne saksbehandlingssystem. Det brukes blant annet som kunnskapsunderlag når tilsynet skal vurdere hvor det skal utføre tilsyn og hvor det er størst mulighet til å forebygge skader.   

Saken fortsetter under annonsen

– Dette er et av de tiltakene som har gitt best effekt for å forebygge ulykker, sier Tore Jeppe Sørhaug, seksjonsleder for markedskontroll i Arbeidstilsynet. 

Tok grep i oppdrettsbransjen

Et konkret eksempel på hvordan Arbeidstilsynet jobber med ulykkesstatistikk, finnes i oppdrettsnæringen.

Mellom 2011 og 2015 registrerte Arbeidstilsynet en rekke alvorlige personskader på arbeidstakere som ble utsatt for elektriske støt når de håndterte fôrslanger. Dette var på fiskeoppdrett der fôrslangene måtte repareres. Det oppstod statisk elektrisitet i slangene da det ble blåst pellets fra flåten til merdene.

– Noen arbeidere fikk varige nerveskader da de skulle reparere slangene, for dette er arbeid som må gjøres manuelt, forteller Tore Jeppe Sørhaug.

Ulykkene førte til at Arbeidstilsynet besluttet at alle fôrslanger måtte byttes ut med antistatiske fôrslanger innen september 2016. I tillegg ble fôringssystemet definert som en maskin, med hjemmel i maskinforskriften. Dette fordi en maskin skal være utstyrt med et system som leder bort statisk elektrisitet. Etter dette ble innmeldte personskader redusert til nærmest null, understreker han. 

– Eksempelet med fôrslanger viser hvordan vi jobber. Her var det åpenbart at de mange ulykkene skyldtes en konstruksjonsfeil. Etter at vi påla produsentene å etterleve forskriften, gikk antallet ulykker ned til null. Dette er et av de tiltakene som har gitt best effekt for å forebygge ulykker, sier Sørhaug. 

Saken fortsetter under annonsen

Trygt arbeidsmiljø – arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet sjekker under tilsyn om virksomheten oppfyller kravene i arbeidsmiljøregelverket og hvordan de jobber med det systematiske HMS-arbeidet (helse, miljø og sikkerhet).

På Arbeidstilsynets nettsider kan du lese mer om arbeidsgivers plikter.

Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven §5-2 plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en arbeidsulykke der arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet.

Tabellen under viser alle varsler Arbeidstilsynet har fått de siste årene. 

Antall ulykker 2019 2020 2021 2022 Totalsum
Område Nord 490 474 513 464 1.941
Område Vest 492 509 637 519 2.157
Område Øst 682 723 769 702 2.876
Område Sør 370 398 447 407 1.622
Utland 7 2 2 6 17
Område ikke fylt ut 345 151 109 58 663
Totalt antall ulykker 2.386 2.257 2.477 2.156 9.276

Et viktig forbehold med statistikken er at den kun sier noe om antall ulykker som er meldt til Arbeidstilsynet. Tilsynet er klar over at det ikke blir varslet om alle arbeidsulykker som skal meldes, men det registrerer alle varsler det får inn.