MANGE KOMMER I JOBB: «Siden 2015 har 3600 arbeidssøkere hatt overgang til ordinær jobb, bare gjennom våre oppfølgingstiltak», skriver konsernsjef Hilde Britt Mellbye i Frisk Utvikling.

Foto

Monkeybusinessimages/iStock

Synspunkt

Velferdsstaten trenger arbeidsmarkedstiltak

Publisert: 5. november 2020 kl 09.10
Oppdatert: 10. november 2020 kl 08.51

Hilde Britt Mellbye er konsernsjef i Frisk Utvikling.

Under årets Sosent-konferanse kom det påstander om at arbeidsmarkedstiltak ikke bidrar til økt arbeidsinkludering. Faktum er at tiltakene virker, og de får brukere fra Nav både i og nærmere jobb.

For å bevare velferdsstaten er det avgjørende å tilrettelegge for at flere både kommer i jobb og jobber mer. I lys av dette valgte Ferd som arrangør av Sosent-konferansen 26. oktober, et dagsaktuelt tema.

Årets fokusområde var økt arbeidsinkludering, og mange bedrifter kom med gode strategier og refleksjoner.

Dessverre er det slik at det ofte er de negative erfaringene som kommer frem.

Samtidig ble verdien av arbeidsmarkedstiltak fremstilt noe skjevt under konferansen. Flere talere hevdet at Nav-tiltak ikke virker, og at arbeidssøkere blir sendt fra arbeidspraksis til arbeidspraksis uten at de kommer i lønnet arbeid.

Dessverre er det slik at det ofte er de negative erfaringene som kommer frem, mens faktum er at disse tiltakene virker.  

Saken fortsetter under annonsen

En viktig satsing

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke satsingen på arbeidsmarkedstiltak for arbeidsledige med 825 millioner kroner. Dette gir ca. 7000 nye tiltaksplasser og totalt 63.000 tiltaksplasser i 2021. Denne satsingen gjøres av en grunn: riktig bruk av tilpassede arbeidsmarkedstiltak har dokumentert effekt.

Som leverandør av arbeidsmarkedstjenester, har vi i Frisk Utvikling kunnskap om de faktiske resultater arbeidsmarkedstiltak gir. Siden 2015 har 3600 arbeidssøkere hatt overgang til ordinær jobb, bare gjennom våre oppfølgingstiltak.

Fra samme år har bransjen, samlet sett, bidratt til å spare samfunnet for 8 milliarder kroner per år – dette gjennom økt arbeidsinntekt og sparte trygdeutgifter.

Les også: Arbeidsmarkedstiltak må føre til jobb

Store endringer

I løpet av det neste århundret vil Norge gjennomgå store endringer. Antallet barn går ned, samtidig som antallet eldre over 70 år øker. Sistnevnte er forventet å dobles i løpet av de neste 40 årene. Samtidig stiger antallet unge uføre.

Saken fortsetter under annonsen

I kombinasjon utfordrer dette velferdsstaten vår, og for å verne om denne må vi mobilisere «reservearbeidsstyrken». Med dette menes de som er i arbeidsfør alder, men som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

De som havner utenfor arbeidslivet kan oppleve det som vanskeligere enn tidligere å komme inn igjen.

Ved bruk av riktig avklaring av den enkeltes situasjon, samt bistand for å finne riktig arbeidsgiver for riktig person, kan potensialet denne gruppen har, utløses. Samarbeidet mellom Nav og tiltaksarrangørene er helt avgjørende i dette arbeidet.

Vanskeligere å komme inn på arbeidsmarkedet

Mest akutt er likevel den arbeidsledigheten vi nå opplever som følge av koronapandemien. Per 20. oktober var totalt 188.900 personer registrert som helt eller delvis arbeidsledige, noe som utgjør 6,7 prosent av arbeidsstyrken vår. En andel av disse er midlertidig permitterte, og i denne gruppen har det vært en jevn nedgang i antall ledige.

Samtidig har antall ledige stillinger gått ned, og de som havner utenfor arbeidslivet kan oppleve det som vanskeligere enn tidligere å komme inn igjen.  

Arbeidsmarkedstiltakene er stadig under utvikling og forbedring.

Saken fortsetter under annonsen

Pandemien fører med dette til at personer som står relativt nært arbeid, likevel er i behov av karriereveiledning for å finne nye jobbmuligheter. For denne målgruppen kan særlig digitale løsninger være nyttig, og her tenker både Nav og tiltaksarrangørene nytt.

Samtidig er det viktig å satse på brukerne som står lengst unna arbeidslivet. Denne gruppen blir ikke mindre under pandemien, og trenger et godt tilbud for tilbakeføring til arbeid. Ensidig satsing vil potensielt øke antallet mennesker på uføretrygd.

I stadig utvikling

Ikke alle mennesker er like, og det er heller ikke alle arbeidsplasser. Vi må jobbe for å utløse potensialet som ligger i alle mennesker, og stå nær både menneskene vi hjelper og arbeidslivet vi forsøker å hjelpe dem inn i.

Arbeidsmarkedstiltakene er stadig under utvikling og forbedring, og den beste utviklingen skjer i samarbeid mellom tiltaksarrangørene, arbeidsgiverne, brukerne og Nav.

I tilknytting til Sosent-konferansen, løftet HRM-bedriften Simployer frem hvordan de gir mennesker med hull i CV-en en sjanse. I sin rekruttering vurderer de personlig egnethet, som eksempelvis arbeidssøkers evne til å tilegne seg ny kunnskap svært hurtig, som svært viktig – selv der formelle kvalifikasjoner mangler.

Dette er musikk i våre ører. Samtidig er det ikke alle arbeidssøkere som kommer i den posisjonen at de på egen hånd blir sett av arbeidsgiverne. Da er det viktig at de kan få de støtteverktøyene de trenger gjennom Nav og det riktige arbeidsmarkedstiltaket – og det er viktig at næringslivet ser verdien av å samarbeide både med oss og Nav.

Saken fortsetter under annonsen