Mineralindustri
Foto

Flere av mineralene, som vi som samfunn er avhengig av, finnes kun et fåtall steder i verden, skriver kronikkforfatteren. Foto: SeventyFour, iStack Photos

Synspunkt | Stein Lier-Hansen: Kritiske råvarer til grønn omstilling

Publisert: 2. august 2022 kl 08.13
Oppdatert: 2. august 2022 kl 08.42

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i NHO-landsforeningen Norsk Industri­.

SYNSPUNKT: Norge er et land velsignet med rike natur-, energi- og mineralressurser. Tilgang på naturressurser har skapt vårt velferdssamfunn og er en grunnleggende forutsetning for vår livsstil. Vi omgir oss med mineraler i alt fra gjødsel, bygninger, maskiner og infrastruktur til forbrukerprodukter som papir, elektronikk, glass og keramikk. Mineralske råstoffer spiller altså en avgjørende rolle i samfunnet.

Samtidig er Norge, og Europa, i svært liten grad i stand til å sikre tilgang på nødvendige råmaterialer.

Avhengig av labile land

Flere av mineralene, som vi som samfunn er avhengig av, finnes kun et fåtall steder i verden. Vår tilgang til en rekke kritiske og strategisk viktige mineraler og metaller er i dag avhengig av Kina, men også av politisk ustabile land med lav sosial og miljømessig standard.

For eksempel dekkes 98 prosent av Europas behov for sjeldne jordartsmetaller av utvinning i land utenfor EØS, hvorav Kina er ledende.

Behovet for råvarer vil også øke formidabelt - som en konsekvens av at samfunnet skal være klimanøytralt innen 2050. Mineraler og metaller inngår i grønn teknologi og klimavennlige produkter, som for eksempel solceller, vindmøller, el-biler og elektronikk. Ambisjonene om økt elektrifisering av samfunnet innebærer at kraftnett må forsterkes og at en stor batterikapasitet må bygges opp.

Saken fortsetter under annonsen

Har store mineralressurser

Norge har store mineralressurser, som kan bidra til Europas ressurstilgang, som ulike titanmineraler, kalk, grafitt, olivin, jernmalm, kobber og høyren kvarts. Vi har også trolig Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller. Dette betyr at vi har alle forutsetninger for å kunne spille en viktig rolle for å skaffe til veie mineraler og metaller som trengs på veien mot et klimanøytralt samfunn.

Regjeringen har varslet at den vil legge frem en ny mineralstrategi i løpet av 2022. Samtidig har EU-kommisjonen varslet at de vil legge frem en oppdatert politikk for mineralindustrien.

Kommisjonen vil trolig oppdatere sin liste over råvarer som ansees som kritiske for Europa og introdusere tiltak for å øke tilgangen på råvarer som er strategisk viktige for at klimamålene kan nås - som magnesium, kobber, nikkel, aluminium og litium. I tillegg til økt utvinning og bearbeiding i EU jobbes det med strategiske partnerskap med tredjeland, som Norge, USA og Canada for å sikre økt råvaretilgang.

Trenger norsk mineralpolitikk

Dette betyr at norsk mineralpolitikk må utvikles i samarbeid med EU. Vi må bidra til å sikre europeisk konkurransekraft og økt selvforsyning av råvarer. Norge må være en aktiv bidragsyter og medspiller når EU-kommisjonens skal utarbeide ny politikk og nytt lovverk for mineralindustrien.

Investeringer i kartlegging, industriell utvinning og bearbeiding av mineraler og metaller er svært kostnadskrevende og innebærer stor økonomisk risiko. Statlig risikoavlastning i tidlig fase er gjerne avgjørende for å kunne realisere nye mineralprosjekter, som gir økt tilgang til kritiske og strategisk viktige råvarer. Her må vi tenke nytt for å få på plass gode risikoavlastende virkemidler for industrien.

Saken fortsetter under annonsen

Raskere saksbehandling

I tillegg må vi akselerere saksbehandlingstiden. I dag kan tillatelsesprosessen for mineralprosjekter ta godt over 10 år. Arealplan, driftskonsesjon og tillatelse etter forurensningsloven blir behandlet av ulike myndigheter og mange tema blir vurdert flere ganger. Mangelfull koordinering gjør at slike prosesser blir unødvendig lange. Det er behov for mer koordinert konsesjonsbehandling for nye mineralprosjekter, der plan- og tillatelsesprosesser samordnes og koordineres av én faginstans.

Mineralindustrien er en næring som er preget av veldig lange tidshorisonter, både før uttak kommer i gang og under produksjon. Vi har derfor høye forventninger til at Regjeringens kommende mineralstrategi nå vil sparke i gang et taktskifte i satsingen på bærekraftig mineralindustri i Norge.