Havvindmøller

Det er ikke riktig å snakke om lønnsomhet i havvind som en utopi, når vi i Norge har de aller beste forutsetninger for å skalere opp industrien, skriver Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind. Foto: Equinor

Synspunkt | Bjørn Haugland: Ti store klimaskift omstiller Norge mot 2030

Publisert: 19. april 2023 kl 08.49
Oppdatert: 19. april 2023 kl 08.49

Bjørn K. Haugland er administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: I Statnetts seneste rapport forventes et kraftunderskudd allerede i 2027. Norge har forpliktet seg til 55 prosent utslippskutt i løpet av de neste sju år. Når bakteppet er en reduksjon på 5 prosent de siste 30 år, sier det seg selv at tiden er inne for å ta klimagrep.

Skift sitt formål er å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i omstillingen til nullutslippssamfunnet. Vi mener at norsk næringsliv kan sikre sin konkurransekraft i årene fremover ved å videreutvikle områdene der Norge allerede har konkurransefortrinn, og ved å skape nye markeder der vi har gode utgangspunkt.

Hvilke store transformative skift må norsk næringsliv gjennom for å bygge konkurransekraft, omstille Norge og sikre at vi når klimamålene?

Det er spørsmålet topplederne i Skift samarbeider om i topplederprogrammet «Store klimaskift i handlingens tiår».

Saken fortsetter under annonsen

Næringslivet tar grep

Skift er en gjøretank. Det betyr at vi bruker kraften i samarbeidet til å drive frem gode klimaløsninger og styrke klimaledelsen i egne virksomheter. Vårt samarbeid er basert på en løsningsorientert tilnærming hvor vi deler og lærer fra hverandre.

De ti store klimaskiftene er leirbålene vi samler oss om for å drive frem omstillingen av norsk næringsliv.

Temaene Energi, Finans, Mobilitet, Bygg og eiendom, Mat og Landbruk, Byutvikling, Sirkulærøkonomi, Kompetanse, Klimatilpasning og grønn digitalisering er skiftene topplederne i Skift samler seg om og hvor våre ulike initiativer og prosjekter spinner ut ifra.

Kraftløft på tvers av sektorer

I en tid med økende klimautfordringer og høy teknologiutvikling, er det mer enn noen gang nødvendig å samarbeide på tvers av sektorer. De systemiske utfordringene klimaskiftene representerer kan ikke løses av en enkelt sektor eller aktør alene. Effektive og bærekraftige løsninger krever tverrsektorielle samarbeid som utnytter komplementære styrker og ekspertise fra ulike sektorer.

En annen viktig grunn til å samarbeide på tvers av sektorer er at det kan bidra til å bygge tillit og fellesskap. Når ulike sektorer jobber sammen for å løse klimautfordringer, bidrar dette til å skape et fellesskap av interessenter som har en felles forståelse av problemene og mulighetene. Dette hjelper oss med å bygge tillit og samarbeid mellom sektorer, og bidra til å tilrettelegge for innovasjon, prosjekter og initiativer for et bærekraftig samfunn.

Saken fortsetter under annonsen

Klimaledelse betyr handling

I klimakrisens tid trenger verden flere og sterkere gjøretanker. En gjøretank er en organisasjon som utvikler konkrete prosjekter og initiativer for å løse en bestemt problemstilling. Samarbeidet om de ti store klimaskiftene handler derfor ikke om å skrive glansende rapporter, men om å identifisere og iverksette konkrete initiativer og prosjekter.

Her er eksempler på initiativer som vi samlet oss om å drive frem:

  • Rask utrulling av infrastruktur for ladning av tungtransport og skip
  • Stor industriell satsing på offshore havvind
  • Behov for en helhetlig klimaplan
  • Et nasjonalt løft for energieffektivisering og lokal energiproduksjon
  • «Fast track» i konsesjoner til fornybar energi og grønne industrietableringer
  • Krigsprofitt fra olje- og gasseksport bør investeres i grønn omstilling
  • Identifisering av regulatoriske snubletråder for sirkulærøkonomi
  • Strengere rapporteringskrav for Skiftnettverket

Politikk er å prioritere

Politiske prosesser er heldigvis menneskeskapt, nå må de styrkes og forbedres for å akselerere grønn omstilling.

Vi oppfordrer Regjeringen til å prioritere grønn industriutvikling. Vi må etablere en bred politisk enighet om tiltak som gjør at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser, og faktisk når sine klimamål i 2030. 

Saken fortsetter under annonsen

Vi trenger ikke flere utvalg, komitéer eller utsettelser. Tiden er inne for en ambisiøs, troverdig og omforent politisk klimaplan som gjennomføres med stort engasjement, uansett hvem som står bak roret. Våre ti store klimaskift peker på sentrale områder for omstillingen av Norge.

Raskere konsesjoner til fornybar energi

Et fornuftig sted å starte er en «fast track» for konsesjoner til fornybar energi og grønne industrietableringer som hav- og landvind, ladeinfrastruktur for tungtransport og skip, mineralutvinning, storskala energieffektivisering og lokal energiproduksjon som sol og nærvind.

FNs klimapanel sendte forrige uke en siste advarsel, klimaendringene tar liv, nå må vi våkne!