At mødre er mye lenger hjemme enn fedre, opprettholder de eksisterende kjønnsforskjellene i arbeidsliv og familieliv, skriver Hans Christian Holte. Illustrasjonsfoto: Andrey Sayfutdinov | iStock Photos

Synspunkt | Hans Christian Holte: Å overskride fedrekvoten

Publisert: 8. mars 2023 kl 09.02
Oppdatert: 8. mars 2023 kl 09.02

­Hans Christian Holte er Nav-direktør.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: Det er 8. mars. Det er året fedrekvoten fyller 30 år. Vi har gode grunner til å markere begge deler. Landet vårt er blant de mest likestilte i verden. Norske kvinner har høy yrkesdeltakelse og er godt representert i styre og stell. Norske menn er lenger hjemme med barn enn fedre i de aller fleste andre land.

Ingen spør en norsk pappa om han skal ha permisjon. Alle tar det som en selvfølge at han skal ha det. Slik var det ikke da fedrekvoten ble innført i 1993. Fedre hadde mulighet til å ta permisjon den gangen også, men knapt noen gjorde det.

Det begynte med fire uker

Derfor innførte Gro Harlem Brundtlands regjering en egen kvote på fire uker betalt permisjon som falt bort dersom den ikke ble brukt av far. Det skulle gi et tydelig signal til arbeidsgivere og foreldre om at fedre er viktige omsorgspersoner og gi pappa mulighet til å knytte bånd til barnet sitt.

Saken fortsetter under annonsen

Fedrekvoten førte far hjem. Siden den gang har norske menn tatt permisjon når de får barn. Kvoten har blitt økt flere ganger etter at den ble innført, og fedrenes tid hjemme har økt med den. I dag er 15 uker av den betalte permisjonen øremerket far. 15 uker av permisjonen er øremerket mor og 16 uker er til fri fordeling mellom foreldrene.

Sakker akterut som foreldre

Selv er jeg pappa til tre og har tatt permisjon for å være hjemme med dem alle. Det ga meg ikke bare et nært forhold til barna mine fra de var små. Det ga meg også trygghet og selvsikkerhet som omsorgsperson og forelder.

Når vi diskuterer hvor lenge mødre og fedre er hjemme med barn, handler det ofte om likestilling i arbeidslivet og at kvinner, som er lenge hjemme med barn, sakker akterut når det gjelder inntekt, pensjon og karriere. Men det handler om likestilling i familielivet også. For fedre, som knapt er hjemme med barna sine, sakker jo akterut som foreldre og omsorgspersoner.

 

«Mange fedre har opp gjennom tiden sett barna løpe til mor om stort og smått og måttet erkjenne at de hadde den evige andreplassen som omsorgspersoner og foreldre. Fedrekvoten har endret dette!»

 

Saken fortsetter under annonsen

Jeg og menn på min alder vokste opp i en tid der det ofte var en selvfølge at mor var den viktigste på hjemmebane.

Det var mor barna løp til hvis de hadde slått seg. Det var mor som trådte til når minstemann hadde feber eller eldstemann strevde med leksene. Det var mor som fant fram parkdressen når det ble vinter og sandalene når sommeren nærmet seg. Mange fedre har opp gjennom tiden sett barna løpe til mor om stort og smått og måttet erkjenne at de hadde den evige andreplassen som omsorgspersoner og foreldre. Fedrekvoten har endret dette! Det er bra for familielivet og arbeidslivet. Det er bra for mødre, fedre og barn.

Tar kun den øremerkede delen

Men det er fortsatt slik at mødrene er hjemme med barn mye lenger enn fedrene. Navs foreldrepengeundersøkelse fra 2021 viser at far bare tar delen som er øremerket ham, mens mor både tar delen som er øremerket henne og delen som foreldrene kan fordele seg imellom. Det innebærer at mødrene er hjemme mer enn dobbelt så lenge som fedrene. Halvparten av mødrene tar ulønnet permisjon i tillegg. Det gjør ulikheten mellom mors og fars tid hjemme enda større.   

Selv hadde jeg virkelig glede av å ta ut mer enn fedrekvoten. Det store flertallet av fedre har gjennom hele fedrekvotens levetid kun tatt ukene som er øremerket dem, uansett hvor mange (eller få) de har vært. Jeg kan anbefale fedre å ta ut mer hvis de har mulighet – og få tid til å «lande» skikkelig i en ganske annen tilværelse enn den de vanligvis opplever! 

Mødre vil ha mer tid

Foreldrepengeundersøkelsen viser at fedrene er fornøyde med lengden på fedrekvoten, mens mødrene synes de får for liten tid hjemme.

Saken fortsetter under annonsen

Det er nok en viktig årsak til at flertallet av foreldre velger at mor skal ta to tredjedeler av permisjonen. Trolig spiller økonomien inn også. Kvinner har lavere lønn enn menn. Derfor straffer det seg mindre for familieøkonomien at mor er hjemme, enn at far er det.

Jeg er ikke blind for biologiske fakta. Det er ikke far som har gått gravid og vært gjennom en tøff fødsel. Det er ikke far som ammer dag og natt den første tiden. Dette er tunge argumenter for at mødre bør ha lengre permisjon enn fedre. Men trenger det å innebære at far aldri tar mer enn kvoten sin?

 

«Hvorfor tar ikke far mer enn kvoten som bærer navnet hans? Er det bekymring for at sjefen hans ikke liker det, eller at karrieren hans sakker akterut hvis han blir lenge borte fra jobben?»

 

At mødre er mye lenger hjemme enn fedre, opprettholder de eksisterende kjønnsforskjellene i arbeidsliv og familieliv. For det er jo slik at kvinner tjener mindre enn menn og tar en større del av oppgavene hjemme.  

Studier fra Sverige viser en sammenheng mellom fedres bruk av permisjon og arbeidsdeling i hjemmet. I familier der far har hatt lang permisjon er oppgavene jevnere fordelt mellom kvinner og menn enn i familier der far har tatt kort permisjon. Barnet henvender seg i større grad til begge foreldre for å få trøst og omsorg. En far i lang permisjon blir en far som er trygg på sin egen rolle og som får et nært forhold til sitt eget barn.

Saken fortsetter under annonsen

Så hvorfor tar ikke far mer enn kvoten som bærer navnet hans? Er det bekymring for at sjefen hans ikke liker det, eller at karrieren hans sakker akterut hvis han blir lenge borte fra jobben?

Viktig at begge tar permisjon

Et viktig argument for fedrekvoten har vært at den gjør det enklere for far å kreve permisjon fra jobb.

Det er ikke gjort mye forskning eller mange undersøkelser på arbeidsgivernes holdning til pappaperm. Men en spørreundersøkelse blant NHOs medlemmer fra 2016 viste at 72 prosent mente det er viktig at begge foreldre tar permisjon.

I 2017 kom en Fafo-undersøkelse der 24 arbeidsgivere er intervjuet om holdninger til at fedre tar permisjon. Den er på ingen måte representativ og sier ikke noe om holdningene i stort, men flertallet av arbeidsgiverne som er intervjuet, er positive til at pappa tar permisjon og er opptatt av å legge til rette for det.

Uunnværlige på jobben?

Deres erfaring er at fedrene benytter seg av kvoten sin, men sjelden mer enn det. En av dem lurer på om fedrene kanskje overvurderer hvor viktige de er på arbeidsplassen. 

Saken fortsetter under annonsen

Og jeg tror at menn, mer enn kvinner, tror at de er mer uunnværlige, og at arbeidsgiver opplever det som mer vanskelig at de er borte, enn det faktisk er og arbeidsgiver mener. De tror arbeidsgiver er strengere enn de er, sier en leder som forteller at hun ikke hadde reagert dersom en av de mannlige ansatte ville ha mer enn fedrekvoten.

Hverdagen er ulik fra familie til familie. Men kanskje muligheten til å ta mer permisjon enn fedrekvoten er større enn mange fedre tror? 

Fedrekvoten er ikke som andre kvoter

Så kjære pappa! Grip muligheten hvis du kan! Mens vi får tro at jobben går sin gang uten deg for en periode, er det en periode i livet du kanskje kan unne deg å være i litt lenger enn minimum.

Det kan både du og barna dine ha stor glede av. Det kan gjøre båndet til barnet ditt enda sterkere. Det kan gjøre deg enda tryggere som forelder og omsorgsperson.

Fedrekvoten er ikke som andre kvoter. Det straffer seg ikke å overskride den. Tvert imot. Jeg har gjort det – det var en god opplevelse!