For at en rådgivende folkeavstemning skal gi mening, må folket i det minste vite hva partiene, på prinsipielt grunnlag, mener om norsk EU-medlemskap, skriver Øystein Blymke. Foto: sinonimas | iStock Photos

Synspunkt | Øystein Blymke: Norges plass i EU – på tide at partiene tar standpunkt

Publisert: 13. november 2023 kl 09.09
Oppdatert: 13. november 2023 kl 09.09

­Øystein Blymke er statsviter og skribent.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

 

SYNSPUNKT: For at en rådgivende folkeavstemning skal gi mening, må folket i det minste vite hva partiene, på prinsipielt grunnlag, mener om norsk EU-medlemskap.

«På prinsipielt grunnlag» betyr her at partiene bør tone flagg. Det vil si, være villige til å fortelle det norske folk om partiet mener EU, ideologisk, demokratisk og økonomisk, er en union som Norge bør slutte seg til, eller ikke.

For å kunne tvinge partiene til å tone flagg om deres prinsipielle syn på EU, må det igangsettes en bred og strukturert EU-debatt, med partiene i førersetet.

Overnasjonalitet eller sjølråderett?

Saken fortsetter under annonsen

Det opplagt mest krevende standpunkt for et parti å innta i en slik debatt vil være å argumentere for et EU-medlemskap.

Et ja-parti vil måtte påvise, eller i alle fall overbevise velgerne, om at overnasjonalitet i dag og i fremtiden faktisk er nødvendig, og viktigere å innordne seg etter, enn å opprettholde den sjølråderetten vi så langt har hatt, og som visstnok skal ha gjort Norge til et av verdens mest lykkelige land.

Dessuten: Man vet hva man har, men ikke hva man får.

Slik sett vil et ja-parti stille med et politisk handikap. Det må imidlertid ikke få et styringsparti til å skygge unna, eller vegre seg for å innta et prinsipielt standpunkt til om det mener at Norge er best tjent med å være med i unionen, eller å stå utenfor.

Utsagnet «la oss vente med den politiske debatten om EU til folket er modent for det» er i denne sammenheng et eksempel på et av de mest unnvikende og vegringsfylte politiske utsagn om EU i manns minne.

Nye realiteter?

Så til noen pro-argumenter, for å blåse i gang en debatt om Norges plass i Europa. EU har på de 30 årene siden forrige folkeavstemning forandret seg, og utviklet seg enormt.

Saken fortsetter under annonsen

Så enormt at det er på høy tid for den norske befolkningen anno 2023 å ta inn over seg, og diskutere, de nye politiske, økonomiske, sikkerhets-, klima- og energipolitiske realiteter.

Om ikke lenge vil antakelig 30 land tilhøre den europeiske union. I dag er det 27. Dette er land med høyst ulike naturgitte, historiske, politiske, økonomiske, kulturelle og historiske forutsetninger og interesser.

Likevel har de valgt å inngå i et forpliktende samarbeid. Et samarbeid der EU-landene også må dele ansvar, rettigheter og plikter. Av og til med en kostnad, i form av en viss avståelse av nasjonal sjølråderett, men til fellesskapets beste.

En slik felleskapsånd kan man vel ikke si er særlig utbredt her i Norge for tiden.

Norske politikere må manne seg opp

Men, den kan komme. Derfor er det på høy tid at norske politikere i alle partier manner seg opp, for tredje gang siden 1972, til en ny EU-debatt med sikte på en tredje folkeavstemning, om vårt forhold til Europa.

I et sunt og vitalt partidemokrati som vårt er det de kunnskapsrike partiets ledere som må påvirke velgerne til å ta informerte valg.

Saken fortsetter under annonsen

Partiene kan ikke forvente at folket skal mene noe kvalifisert om EUs indre og ytre marked, eller om EUs klima-, fiskeri- og landbrukspolitikk uten at kunnskapen og faktagrunnlaget kommer fra de folkevalgte selv – fra den politiske eliten som er betalt og valgt, for å innta politiske standpunkt, og for å konkludere, på våre vegne.

Må ikke dilte etter folkemeningen

Det må ikke bli slik at partiene dilter etter folkemeningen til enhver tid. Særlig ikke hvis folkemeningen svinger, eller tar sitt utgangspunkt i enkeltsaker, og/eller i selektiv-ledende spørsmålstillinger.

Som for eksempel: «Er du for eller mot EUs sentraliserende landbrukspolitikk?» Slike spørsmål bør ikke få lov til å prege en kommende EU-debatt.

I en kommende EU-debatt bør ikke spørsmålet være om sjølråderetten vår er truet eller ikke. Spørsmålet bør være hvordan Norge best skal kunne bidra i en felles europeisk sikkerhets-, beredskaps-, klima- og miljøpolitikk.

Innenfor eller utenfor EU.

 

Saken fortsetter under annonsen