DELUTREDNING: Granskingsutvalgets leder Finn Arnesen (t.v.) overrekker delutredningen om det juridiske grunnlaget i Nav-saken til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto

Gorm Kallestad / NTB scanpix

 

Trygdeskandalen

Granskingsutvalg mener gamle Nav-saker må gjennomgås

Publisert: 4. mars 2020 kl 14.08
Oppdatert: 4. mars 2020 kl 15.26

Etter at Nav-skandalen ble kjent i oktober i fjor, oppnevnte regjeringen et utvalg som skal granske saken. 

Granskingsutvalget skal foreta en fullstendig gjennomgang av feilpraktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Utvalget overleverte i dag en delutredning med en grundig vurdering av det juridiske grunnlaget i saken. Den støtter Navs juridiske vurderinger fra i høst, men utvalget mener det er nødvendig å gjennomgå saker fra før 2012.

Støtter Navs vurderinger

Kjernen i trygdeskandalen er at Nav i en årrekke har hatt en praksis som strider mot EUs trygdeforordning. Feiltolkingen av regelverket har ført til at mange feilaktig er dømt for trygdesvindel, og at flere tusen har fått urettmessige krav om tilbakebetaling av ytelser de har mottatt fra Nav.

Nylig er det imidlertid stilt spørsmål ved om det faktisk er en trygdeskandale.

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård har lagt fram en analyse der han konkluderer med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

Saken fortsetter under annonsen

Til Rett24 har den tidligere høyesterettsdommeren sagt at det etter hans syn ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Nav-sakene. Han mener at trygdeforordningen bare gir rett til eksport av sykepenger dersom sykdommen oppstår i utlandet.

Utgård har sendt et brev til EU-kommisjonen om saken, og svaret fra kommisjonen er blitt oppfattet som en støtte til hans syn.

Utvalg støtter Nav

Granskingsutvalget som la fram sin delrapport i dag, støtter imidlertid de juridiske vurderingene Nav gjorde da trygdeskandalen ble kjent.

Det var riktig å trekke i nødbremsen i fjor høst.

Et enstemmig granskingsutvalg støtter hovedtrekkene i Navs juridiske vurdering fra i høst. Utvalget slår fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om syke-, pleie-, og arbeidsavklaringspenger utelukkende fordi en mottaker oppholder seg i et annet EØS-land.

Navs praksis har dermed vært i strid med EØS-retten siden trygdeforordningen ble en del av norsk lov 1. juni 2012, ifølge utvalget.

Saken fortsetter under annonsen

– Riktig å trekke i nødbremsen

– Hovedkonklusjonen er i tråd med det myndighetene har lagt til grunn for det pågående oppryddingsarbeidet. Det var riktig å trekke i nødbremsen i fjor høst, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Navs opprydding fortsetter, tilbakebetalingene og tilbud om fri rettshjelp til dem som er berørt av feilen fortsetter. Å ivareta de berørte er det aller viktigste i denne saken, tilføyer han.

Kan være feil før 2012

Utvalget konkluderer i sin den nye rapporten med at praksis før 2012 må gjennomgås, siden krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere og på etableringsretten.

Det innebærer at det kan foreligge feilaktige domfellelser og uriktige tilbakebetalingskrav også før 2012.

– Utvalget mener det er nødvendig å se på praksis før 2012. Det vil vi gjøre, men hvordan vi skal gjøre dette, må vi nå vurdere. Jeg registrerer at flertallet i utvalget ikke konkluderer i synet på hvilke grupper det i så fall vil gjelde, sier Røe Isaksen. 

Saken fortsetter under annonsen

– I lys av blant annet dissensen i utvalget, vil det være hensiktsmessig med rettslig avklaring. Dette kan skje for eksempel ved behandling av saker som Gjenopptakelseskommisjonen nå vurderer eller andre saker som er til behandling i domstolene. Det er grunn til å tro at EFTA-domstolen vil bli spurt som del i en slik prosess, sier statsråden.

Det er ventet at granskingsutvalgets endelige rapport vil være klar i juni i år.