Velferdbloggen

Viktigheten av sysselsetting

Publisert: 9. mars 2018 kl 10.36
Oppdatert: 12. mars 2018 kl 10.30

Johannes Sørbø er seniorrådgiver og arbeidsmarkedsekspert i Nav.

«Det å få flest mulig over i arbeid vil bety mye både for den enkelte og for samfunnet.»

I EN ANALYSE har Kann og Sutterud sett på hvor mange som mottar en trygd fra NAV hvert år i perioden fra 1992 til 2016. Analysen viser at andelen av befolkningen som mottar en helse- eller arbeidsrelatert ytelse har holdt seg mellom 20 og 24 prosent i hele perioden fra 1992, og ikke har vært lavere enn den var i 2016 da den var på i underkant av 20 prosent.

Mange mottar også bare en ytelse i kort tid før de er tilbake i arbeid. Det er altså ikke slik at stadig flere av oss går på trygd.

BETYR DETTE AT alt er bra? Nei. Selv om andelen som mottar ytelser fra NAV har falt er den fortsatt høy, og mange som ønsker å jobbe blir stående utenfor.

Vi ser også en urovekkende vridning mot helserelaterte ytelser blant de under 30 år, hvor det nå særlig er mange som mottar arbeidsavklaringspenger.

Blant disse er det mange som ikke har fullført videregående skole, har lite eller ingen arbeidserfaring og som sliter med psykiske problemer. Det å få flest mulig av disse over i arbeid vil bety mye både for den enkelte og for samfunnet.

Saken fortsetter under annonsen

I VALGKAMPEN BLE også den fallende sysselsettingsandelen et sentralt tema.

Sammenlignet med andre land har vi fortsatt høy sysselsetting, men siden 2008 har andelen av befolkningen som er i jobb falt med 5,1 prosentpoeng.

SSB har vist at en viktig forklaring på dette at vi har blitt langt flere personer i alderen 62-74 år i denne perioden. En eldre befolkning er likevel ikke hele forklaringen.

Blant unge er en viktig forklaring et flere tar mer utdanning. Samtidig ser vi også lavere sysselsetting blant menn i alderen 30-54 år, og særlig blant de med lite utdanning.

Videre vet vi at sysselsettingen er langt lavere blant personer med funksjonshemminger enn blant resten av befolkningen, til tross for at det lenge har vært et mål å øke sysselsettingen i denne gruppen. Det samme gjelder også for flere grupper av innvandrere.

REGJERINGEN SATTE TIDLIGERE i år ned et sysselsettingsutvalg som skal se nærmere på hvorfor sysselsettingsandelen har falt og komme med forslag som kan bidra til å snu utviklingen.

Det er en viktig oppgave. Det er tross alt sysselsettingen som finansier velferdsstaten vår.

Saken fortsetter under annonsen

Derfor er det viktig både for velferdsstaten og den enkelte at flere som i dag står uten jobb får bidra enn det som er tilfellet nå.

Velferd + DP
søn 20.02.2022 23:47